Visa allt om Mindbite AB
Visa allt om Mindbite AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 3 335 3 933 3 224 3 160 3 026 2 499 2 238 2 581 1 592 1 435
Övrig omsättning - - - - - - - 20 - -
Rörelseresultat (EBIT) 96 90 140 92 196 153 49 283 5 69
Resultat efter finansnetto 90 91 140 92 196 152 49 283 3 69
Årets resultat 64 94 105 64 104 80 60 156 -1 38
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 117 132 167 144 81 67 17 31 46 58
Omsättningstillgångar 1 356 1 330 1 225 1 174 1 206 1 065 924 780 455 511
Tillgångar 1 474 1 463 1 393 1 318 1 288 1 133 941 811 501 569
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 762 798 744 639 574 470 391 330 174 175
Obeskattade reserver 130 130 165 165 165 115 75 115 52 50
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 582 535 483 514 548 547 476 365 275 344
Skulder och eget kapital 1 474 1 463 1 393 1 318 1 288 1 133 941 811 501 569
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 626 535 543 417
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 768 2 079 1 663 1 683 1 482 1 284 566 660 299 230
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 627 720 524 490 417 321 310 330 259 198
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 335 3 933 3 224 3 160 3 026 2 499 2 238 2 601 1 592 1 435
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 5 6 5 4 4 4 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 667 787 645 527 605 625 560 645 531 478
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 483 572 450 372 387 408 382 398 373 297
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 105 125 166 109 208 162 63 298 17 91
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -15,20% 21,99% 2,03% 4,43% 21,09% 11,66% -13,29% 62,12% 10,94% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,51% 6,22% 10,05% 6,98% 15,22% 13,50% 5,21% 35,02% 1,00% 12,13%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,88% 2,31% 4,34% 2,91% 6,48% 6,12% 2,19% 11,00% 0,31% 4,81%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 93,91% 94,74% 95,91% 93,70% 94,65% 97,44% 93,52% 93,84% 92,59% 92,75%
Rörelsekapital/omsättning 23,21% 20,21% 23,01% 20,89% 21,74% 20,73% 20,02% 16,08% 11,31% 11,64%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 58,58% 61,48% 62,65% 57,71% 54,01% 48,96% 47,43% 50,90% 42,20% 37,08%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 232,99% 248,60% 253,62% 228,40% 220,07% 194,70% 194,12% 213,70% 156,36% 148,55%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...