Visa allt om TM Assistance AB
Visa allt om TM Assistance AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 * 2007-12
Nettoomsättning 5 439 5 438 6 035 7 387 7 774 9 401 10 766 9 935 11 166 12 761
Övrig omsättning - - - - - - 37 - - 62
Rörelseresultat (EBIT) 347 152 550 1 242 1 427 3 046 3 894 2 957 - 4 111
Resultat efter finansnetto 328 113 503 1 191 1 355 2 984 4 255 2 916 - 4 160
Årets resultat 161 5 11 703 1 019 2 984 7 651 1 576 - 2 221
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 * 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 220 2 402 2 583 2 764 2 945 3 127 3 223 5 712 72 1 131
Omsättningstillgångar 389 241 440 756 2 970 2 687 7 703 2 505 4 990 4 413
Tillgångar 2 609 2 643 3 023 3 520 5 916 5 814 10 926 8 218 5 063 5 544
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 355 195 190 882 1 198 3 163 7 830 1 781 1 762 2 400
Obeskattade reserver 967 850 750 280 0 0 0 3 396 2 652 1 861
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 597 844 1 091 1 338 1 586 1 833 2 080 2 286 0 0
Kortfristiga skulder 690 754 993 1 020 3 132 818 1 016 755 649 1 282
Skulder och eget kapital 2 609 2 643 3 023 3 520 5 916 5 814 10 926 8 218 5 063 5 544
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 416 432 407 433 434 426 255 564 564
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 983 1 443 1 482 1 724 1 914 1 817 2 168 2 092 1 908 2 081
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 627 560 573 652 754 728 821 760 844 874
Utdelning till aktieägare 163 0 0 703 1 019 2 984 7 651 1 603 1 557 2 221
Omsättning 5 439 5 438 6 035 7 387 7 774 9 401 10 803 9 935 11 166 12 823
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 6 6 7 7 7 8 - 9 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 907 906 1 006 1 055 1 111 1 343 1 346 - 1 241 1 418
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 450 417 429 415 472 443 446 - 397 414
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 528 333 731 1 423 1 608 3 142 4 162 3 164 - 5 178
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,02% -9,89% -18,30% -4,98% -17,31% -12,68% 8,36% -11,02% -12,50% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 13,34% 5,75% 18,23% 35,51% 24,36% 53,16% 39,52% 36,12% - 75,34%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,40% 2,80% 9,13% 16,92% 18,54% 32,88% 40,11% 29,87% - 32,73%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% - 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -5,53% -9,43% -9,16% -3,57% -2,08% 19,88% 62,11% 17,61% 38,88% 24,54%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 42,52% 32,46% 25,64% 31,26% 20,25% 54,40% 71,66% 52,13% 72,52% 67,46%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 56,38% 31,96% 44,31% 74,12% 94,83% 328,48% 758,17% 331,79% 768,88% 344,23%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2008-12: Nedräkning av resultaträkningen stämmer ej
mer information

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...