Visa allt om FLINKFILM AB
Visa allt om FLINKFILM AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 2 178 975 2 089 1 086 2 471 2 614 1 656 1 062 678 1 366
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 253 298 421 93 -26 673 473 464 289 675
Resultat efter finansnetto 254 838 419 95 -17 612 474 474 286 675
Årets resultat 192 695 228 47 -21 431 342 326 204 484
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 29 32 66 51 62 95 116 60 44 8
Omsättningstillgångar 2 315 2 328 1 998 1 878 1 759 1 917 1 640 1 456 1 328 1 383
Tillgångar 2 343 2 360 2 064 1 929 1 821 2 012 1 756 1 517 1 372 1 391
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 057 2 026 1 487 1 720 1 672 1 837 1 563 1 313 1 080 968
Obeskattade reserver 228 228 142 27 0 0 9 10 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 58 106 435 183 148 175 184 194 293 424
Skulder och eget kapital 2 343 2 360 2 064 1 929 1 821 2 012 1 756 1 517 1 372 1 391
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 - - - 286 334 100 14 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 57 33 264 81 492 0 0 0 2 15
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 43 21 92 36 170 120 129 38 29 50
Utdelning till aktieägare 163 160 156 461 0 143 157 92 92 92
Omsättning 2 178 975 2 089 1 086 2 471 2 614 1 656 1 062 678 1 366
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 178 - 2 089 1 086 2 471 2 614 1 656 1 062 678 1 366
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 160 - 432 134 814 463 512 210 164 194
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 256 320 443 120 7 715 487 476 294 677
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 123,38% -53,33% 92,36% -56,05% -5,47% 57,85% 55,93% 56,64% -50,37% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,84% 35,55% 20,49% 5,03% -0,93% 34,05% 26,99% 31,64% 21,06% 48,53%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,66% 86,05% 20,25% 8,93% -0,69% 26,21% 28,62% 45,20% 42,63% 49,41%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 103,63% 227,90% 74,82% 156,08% 65,20% 66,64% 87,92% 118,83% 152,65% 70,20%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 95,38% 93,38% 77,41% 90,20% 91,82% 91,30% 89,39% 87,03% 78,72% 69,59%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 3 991,38% 2 196,23% 459,31% 1 026,23% 1 188,51% 1 095,43% 891,30% 750,52% 453,24% 326,18%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...