Visa allt om Rebel Tobacco Aktiebolag
Visa allt om Rebel Tobacco Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12 2004-12 2003-12 2002-12 2001-08
Nettoomsättning 7 282 14 596 19 405 21 574 15 455 18 217 22 620 33 096 27 539 1 000
Övrig omsättning 5 305 585 327 1 373 2 649 236 161 271 755 1 236
Rörelseresultat (EBIT) 3 293 1 156 3 069 6 867 2 763 794 2 121 2 646 1 660 1 047
Resultat efter finansnetto 3 290 3 237 -2 153 -4 944 2 573 656 1 993 2 954 1 850 1 018
Årets resultat 3 019 1 776 -246 -7 252 1 815 982 948 1 577 911 548
Balansräkningar (tkr)
2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12 2004-12 2003-12 2002-12 2001-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 24 41 67 73 167 350 535 560 531 168
Omsättningstillgångar 13 282 16 855 42 122 103 512 94 792 69 737 27 998 40 190 30 602 1 556
Tillgångar 13 306 16 896 42 189 103 585 94 958 70 087 28 534 40 749 31 132 1 724
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 703 1 684 -92 154 7 482 5 666 4 684 3 737 2 160 1 248
Obeskattade reserver 0 830 18 2 073 1 316 1 352 2 127 1 545 823 255
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 8 603 14 382 42 263 101 358 86 162 63 069 21 722 35 468 28 150 220
Skulder och eget kapital 13 306 16 896 42 189 103 585 94 958 70 087 28 534 40 749 31 132 1 724
Löner & utdelning (tkr)
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
2005-12
2004-12
2003-12
2002-12
2001-08
Löner till styrelse & VD 587 820 780 657 600 233 624 600 715 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - 0 0 0
Löner till övriga anställda 1 093 1 230 1 122 1 251 1 060 1 213 1 256 805 465 126
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - 0 0 0
Sociala kostnader 566 1 353 957 1 077 583 521 657 486 5 341 36
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 75 0 0 0 0 0
Omsättning 12 587 15 181 19 732 22 947 18 104 18 453 22 781 33 367 28 294 2 236
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 7 7 7 6 7 8 6 5 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 214 2 085 2 772 3 082 2 576 2 602 2 828 5 516 5 508 1 000
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 383 495 422 435 386 293 330 319 1 313 187
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 310 1 182 3 112 6 956 2 893 947 2 255 2 733 1 683 1 047
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -50,11% -24,78% -10,05% 39,59% -15,16% -19,47% -31,65% 20,18% 2 653,90% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 25,14% 19,44% 7,73% 6,83% 2,79% 1,19% 7,75% 7,48% 6,03% 61,66%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 45,94% 22,51% 16,80% 32,81% 17,16% 4,58% 9,77% 9,22% 6,81% 106,30%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 26,68% 42,47% 45,92% 50,73% 29,21% 29,26% 32,17% 31,57% 38,66% 23,90%
Rörelsekapital/omsättning 64,25% 16,94% -0,73% 9,98% 55,84% 36,60% 27,75% 14,27% 8,90% 133,60%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 35,34% 13,59% -0,19% 1,59% 8,88% 9,47% 21,78% 11,90% 8,84% 83,04%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 141,50% 102,11% 93,60% 95,03% 104,05% 103,86% 120,69% 108,65% 103,20% 707,27%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2002 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2001 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...