Visa allt om Iggesunds Maskin AB
Visa allt om Iggesunds Maskin AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
Nettoomsättning 0 33 56 26 281 419 3 058 3 396 1 665 761
Övrig omsättning - - - 286 - - - 31 - 800
Rörelseresultat (EBIT) -12 -92 -229 144 -934 -1 162 -494 527 -233 14
Resultat efter finansnetto -12 58 -252 101 -942 -1 162 -459 546 -233 -460
Årets resultat -12 45 -252 101 -942 -1 162 -459 393 147 -223
Balansräkningar (tkr)
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 2 93 212 331 464 481 0 134 391
Omsättningstillgångar 233 329 250 341 408 143 486 2 125 1 002 453
Tillgångar 233 332 343 553 739 607 966 2 125 1 137 844
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 212 224 179 431 330 172 529 988 595 448
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 246
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 50 50 120 50 40
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 21 108 164 122 409 384 387 1 016 492 111
Skulder och eget kapital 233 332 343 553 739 607 966 2 125 1 137 844
Löner & utdelning (tkr)
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
2005-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 350 504 353 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - 0 - - 0 - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 7 18 0 0 0 0 0 0 213
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - 0 - - 0 -
Sociala kostnader 0 2 5 0 185 256 169 0 0 61
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 33 56 312 281 419 3 058 3 427 1 665 1 561
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 1 0 0 1 1 1 - 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 33 - - 281 419 3 058 - - 761
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 9 - - 541 767 551 - - 288
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -10 -1 -110 263 -811 -1 041 -464 527 158 656
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -100,00% -41,07% 115,38% -90,75% -32,94% -86,30% -9,95% 103,96% 118,79% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - 17,47% -66,76% 26,04% -126,39% -191,43% -47,41% 25,74% -20,40% -46,33%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - 175,76% -408,93% 553,85% -332,38% -277,33% -14,98% 16,11% -13,93% -51,38%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - 100,00% 100,00% 30,77% 57,65% 36,28% 58,86% -9,04% 23,48% 29,70%
Rörelsekapital/omsättning - 669,70% 153,57% 842,31% -0,36% -57,52% 3,24% 32,66% 30,63% 44,94%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 90,99% 67,47% 52,19% 77,94% 44,65% 28,34% 54,76% 46,49% 52,33% 74,07%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 109,52% 304,63% 152,44% 279,51% 99,76% 32,29% 120,67% 207,28% 194,92% 369,37%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...