Visa allt om D & L De Luxe Import-Export AB
Visa allt om D & L De Luxe Import-Export AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 795 829 687 0 47 2 665 5 896 5 984 6 314 6 747
Övrig omsättning - - - 567 474 696 - - - 461
Rörelseresultat (EBIT) -68 93 37 -151 -285 1 423 1 024 478 226 190
Resultat efter finansnetto 0 84 42 -143 -291 1 384 934 411 166 80
Årets resultat 50 66 32 6 11 765 534 302 133 57
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 253 2 370 2 345 2 049 1 976 2 152 2 296 2 405 2 482 2 408
Omsättningstillgångar 497 401 360 804 1 129 1 379 808 836 291 614
Tillgångar 2 750 2 771 2 705 2 854 3 105 3 531 3 103 3 242 2 773 3 022
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 279 2 228 2 313 2 481 2 475 2 463 1 868 2 014 1 713 1 580
Obeskattade reserver 50 100 100 100 250 555 210 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 153 180 0 0 0 0 427 427 498 770
Kortfristiga skulder 268 263 292 273 380 512 599 801 562 672
Skulder och eget kapital 2 750 2 771 2 705 2 854 3 105 3 531 3 103 3 242 2 773 3 022
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 358 446 410 324 300 337 240
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 294 313 0 0 71 340 461 364 414
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 122 123 137 173 161 192 235 259 253
Utdelning till aktieägare 337 150 200 0 0 0 175 680 0 0
Omsättning 795 829 687 567 521 3 361 5 896 5 984 6 314 7 208
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 795 829 687 - 47 666 1 474 1 496 1 579 1 687
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 485 419 435 496 613 134 205 255 244 234
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 140 257 163 -25 -159 1 549 1 155 604 352 311
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -4,10% 20,67% - -100,00% -98,24% -54,80% -1,47% -5,23% -6,42% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,04% 3,36% 1,52% - -8,92% 40,47% 33,00% 14,74% 8,15% 6,29%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,13% 11,22% 5,97% - -589,36% 53,62% 17,37% 7,99% 3,58% 2,82%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% - 100,00% 65,44% 43,95% 34,89% 29,03% 19,74%
Rörelsekapital/omsättning 28,81% 16,65% 9,90% - 1 593,62% 32,53% 3,54% 0,58% -4,29% -0,86%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 84,29% 83,22% 88,39% 89,66% 85,64% 81,34% 65,19% 62,12% 61,77% 52,28%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 185,45% 152,47% 123,29% 294,51% 297,11% 269,34% 88,31% 58,05% 3,20% 48,66%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...