Visa allt om Alfa Laval AB

Koncernredovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 46 517 000 40 666 000 35 314 000 35 634 000 39 746 000 35 067 000 29 934 000 29 813 000 28 652 000 24 720 000
Övrig omsättning 1 194 000 921 000 599 000 628 000 503 000 565 000 453 000 384 000 403 000 494 000
Rörelseresultat (EBIT) 7 198 000 5 831 000 4 589 000 2 989 000 5 717 000 4 671 000 4 353 000 4 372 000 4 691 000 4 401 000
Resultat efter finansnetto 7 221 000 5 896 000 4 371 000 3 325 000 5 444 000 4 121 000 4 172 000 4 505 000 4 676 000 4 364 000
Årets resultat 5 508 000 4 537 000 2 988 000 2 312 000 3 861 000 2 968 000 3 040 000 3 207 000 3 251 000 3 116 000
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 35 270 000 32 100 000 30 972 000 33 422 000 32 631 000 35 332 000 18 859 000 19 022 000 18 645 000 13 613 000
Omsättningstillgångar 29 126 000 25 972 000 21 577 000 19 956 000 19 266 000 20 454 000 16 079 000 16 057 000 15 858 000 13 556 000
Tillgångar 64 396 000 58 072 000 52 549 000 53 378 000 51 897 000 55 786 000 34 938 000 35 079 000 34 503 000 27 169 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 27 600 000 23 477 000 20 398 000 20 276 000 18 302 000 17 077 000 16 087 000 15 326 000 14 982 000 13 427 000
Minoritetsintressen 147 000 122 000 102 000 0 121 000 125 000 75 000 61 000 162 000 155 000
Avsättningar (tkr) 0 0 0 5 746 000 7 072 000 0 3 686 000 3 241 000 4 914 000 3 096 000
Långfristiga skulder 17 154 000 13 391 000 16 166 000 12 206 000 12 587 000 22 292 000 3 529 000 5 608 000 5 060 000 1 041 000
Kortfristiga skulder 19 495 000 21 082 000 15 883 000 15 150 000 13 815 000 16 292 000 11 561 000 10 843 000 9 385 000 9 450 000
Skulder och eget kapital 64 396 000 58 072 000 52 549 000 53 378 000 51 897 000 55 786 000 34 938 000 35 079 000 34 503 000 27 169 000
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD 281 000 260 000 255 000 260 000 272 000 243 000 229 000 220 000 218 000 180 000
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 46 000 39 000 42 000 44 000 40 000 32 000 38 000 -
Löner till övriga anställda 8 618 000 8 004 000 7 249 000 7 337 000 7 315 000 6 421 000 5 430 000 5 186 000 4 874 000 4 232 000
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 185 000 2 102 000 1 991 000 1 965 000 1 890 000 1 683 000 1 485 000 1 471 000 1 383 000 1 268 000
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 47 711 000 41 587 000 35 913 000 36 262 000 40 249 000 35 632 000 30 387 000 30 197 000 29 055 000 25 214 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 17 387 16 785 16 521 17 305 17 466 17 109 16 282 16 050 14 667 12 078
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 675 2 423 2 138 2 059 2 276 2 050 1 838 1 858 1 954 2 047
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 637 618 575 553 543 488 439 428 441 470
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 9 251 000 7 495 000 6 239 000 4 696 000 7 478 000 6 140 000 5 363 000 5 736 000 5 566 000 5 602 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 14,39% 15,16% -0,90% -10,35% 13,34% 17,15% 0,41% 4,05% 15,91% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,81% 10,74% 9,27% 6,90% 11,86% 9,18% 13,51% 13,91% 14,86% 17,41%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 16,35% 15,33% 13,80% 10,33% 15,48% 14,60% 15,76% 16,37% 17,89% 19,13%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 33,93% 33,78% 33,80% 31,02% 32,81% 33,42% 35,36% 35,70% 37,77% 39,20%
Rörelsekapital/omsättning 20,70% 12,02% 16,12% 13,49% 13,71% 11,87% 15,09% 17,49% 22,59% 16,61%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 42,86% 40,43% 38,82% 37,99% 35,27% 30,61% 46,04% 43,69% 43,42% 49,42%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 97,71% 79,30% 82,81% 80,02% 85,79% 77,16% 84,42% 91,04% 103,46% 92,98%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - 2 000 14 000 4 000 3 000 6 000 - 14 000
Rörelseresultat (EBIT) -22 000 -21 000 -18 000 -11 000 -1 945 000 -10 000 -13 000 -10 000 -24 000 -1 000
Resultat efter finansnetto 647 000 1 073 000 66 000 1 051 000 -855 000 1 762 000 697 000 2 187 000 3 431 000 4 079 000
Årets resultat 2 298 000 2 003 000 1 423 000 1 220 000 0 2 435 000 717 000 1 962 000 2 951 000 3 677 000
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 669 000 4 669 000 4 669 000 4 669 000 4 669 000 4 669 000 4 669 000 4 669 000 4 669 000 4 669 000
Omsättningstillgångar 10 116 000 8 894 000 8 554 000 9 724 000 10 171 000 8 307 000 8 288 000 9 329 000 8 271 000 6 304 000
Tillgångar 14 785 000 13 563 000 13 223 000 14 393 000 14 840 000 12 976 000 12 957 000 13 998 000 12 940 000 10 973 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 12 319 000 11 804 000 11 584 000 11 944 000 12 402 000 11 640 000 10 672 000 12 055 000 11 351 000 9 708 000
Obeskattade reserver 2 359 000 1 660 000 1 409 000 1 145 000 1 301 000 1 236 000 1 266 000 1 549 000 1 434 000 1 202 000
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 107 000 99 000 230 000 1 304 000 1 137 000 100 000 1 019 000 394 000 155 000 63 000
Skulder och eget kapital 14 785 000 13 563 000 13 223 000 14 393 000 14 840 000 12 976 000 12 957 000 13 998 000 12 940 000 10 973 000
Löner & utdelning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 2 097 000 0 1 782 689 0 1 678 000 1 572 961 1 468 097 1 363 233 1 258 369 1 055 099
Omsättning 0 0 0 2 000 14 000 4 000 3 000 6 000 0 14 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -22 000 1 629 000 -18 000 -11 000 -1 945 000 -10 000 -13 000 -10 000 -24 000 -1 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - - - - - - - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Rörelsekapital/omsättning - - - - - - - - - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 95,77% 96,58% 95,92% 89,19% 90,41% 97,13% 89,57% 94,27% 95,89% 96,54%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 9 454,21% 8 983,84% 3 719,13% 745,71% 894,55% 8 307,00% 813,35% 2 367,77% 5 336,13% 10 006,35%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...