SeaMoose

Varumärke tillhör Ocean Origo Aktiebolag

Ansökningsnummer 200703451
Ansökningsdatum 2007-04-17
Registreringsnummer 390034
Registreringsdatum 2007-07-06
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2017-07-06
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 9

Vetenskapliga, nautiska, fotografiska, kinematografiska, optiska apparater och instrument; apparater och instrument för vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning), livräddning och undervisning; apparater och instrument för besiktning och lantmätning; apparater och instrument för ledning, växling, transformering, ackumulering, reglering eller kontrollering av elektricitet; apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder; magnetiska databärare; inspelningsbara skivor; försäljningsautomater samt mekanismer för myntstyrda apparater; kassaapparater, räknemaskiner; databehandlingsutrustningar och datorer; eldsläckningsapparatur.