Visa allt om Ogitator AB
Visa allt om Ogitator AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 3 497 3 464 3 333 3 439 3 036 2 228 2 759 2 463 1 892 2 202
Övrig omsättning - - 10 5 81 5 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -195 206 -9 146 138 -192 107 88 -107 13
Resultat efter finansnetto -198 196 -12 145 137 -193 106 84 -109 8
Årets resultat -147 112 -12 107 115 -193 106 84 -109 8
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 11 19 27 35 0 0 26 12 18 67
Omsättningstillgångar 641 564 362 333 346 159 445 292 149 280
Tillgångar 651 582 389 368 346 159 471 304 168 347
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 86 233 121 132 159 84 257 151 -34 -58
Obeskattade reserver 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
Kortfristiga skulder 566 299 268 235 187 75 214 154 201 367
Skulder och eget kapital 651 582 389 368 346 159 471 304 168 347
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 - - 405 228 217 276 266 340 369
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 124 775 944 515 515 439 450 409 281 222
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 357 213 313 317 228 196 204 180 173 171
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 497 3 464 3 343 3 444 3 117 2 233 2 759 2 463 1 892 2 202
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 166 866 833 860 1 012 743 920 821 631 734
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 495 252 317 311 328 299 313 287 266 260
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -187 214 -1 151 138 -192 118 94 -98 36
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,95% 3,93% -3,08% 13,27% 36,27% -19,25% 12,02% 30,18% -14,08% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -29,95% 35,40% -2,31% 39,67% 39,88% -120,75% 22,72% 28,95% -63,69% 3,75%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -5,58% 5,95% -0,27% 4,25% 4,55% -8,62% 3,88% 3,57% -5,66% 0,59%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 57,99% 56,70% 59,86% 63,22% 58,14% 53,68% 51,11% 50,91% 49,74% 49,50%
Rörelsekapital/omsättning 2,14% 7,65% 2,82% 2,85% 5,24% 3,77% 8,37% 5,60% -2,75% -3,95%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 13,21% 46,74% 31,11% 35,87% 45,95% 52,83% 54,56% 49,67% -20,24% -16,71%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 109,89% 182,27% 116,79% 119,15% 164,71% 153,33% 196,73% 170,78% 59,70% 68,12%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...