Visa allt om Now and Then - Digital Documentation AB
Visa allt om Now and Then - Digital Documentation AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Nettoomsättning 261 440 789 814 1 087 1 699 497 1 280 1 907 2 235
Övrig omsättning - - 10 521 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 8 9 231 270 -346 436 -164 554 183 -19
Resultat efter finansnetto 8 7 233 257 169 328 -218 541 171 -76
Årets resultat 38 82 164 139 129 198 -46 294 79 -78
Balansräkningar (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 53 53 53 65 71 77 53 41 30 29
Omsättningstillgångar 1 291 1 347 1 576 2 121 2 066 3 072 2 765 3 033 3 023 3 040
Tillgångar 1 344 1 400 1 630 2 186 2 137 3 150 2 819 3 073 3 053 3 068
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 980 942 860 846 859 880 802 948 755 775
Obeskattade reserver 281 332 432 412 341 371 289 462 328 279
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 83 126 337 928 939 1 898 1 727 1 664 1 970 2 014
Skulder och eget kapital 1 344 1 400 1 630 2 186 2 137 3 150 2 819 3 073 3 053 3 068
Löner & utdelning (tkr)
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 - 0 149 241 468
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - 0 - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - 0 - 82 170 70 57 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 - 4 39 5 18 47 77 146
Utdelning till aktieägare 0 0 0 150 150 150 100 120 100 0
Omsättning 261 440 799 1 335 1 087 1 699 497 1 280 1 907 2 235
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 261 - 789 814 1 087 1 699 497 1 280 1 907 2 235
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - 91 217 80 77 207 334 643
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 8 9 231 276 -340 442 -156 562 191 -11
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -40,68% -44,23% -3,07% -25,11% -36,02% 241,85% -61,17% -32,88% -14,68% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,60% 0,64% 14,36% 12,35% 7,91% 13,84% -5,71% 18,03% 5,99% -0,62%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,07% 2,05% 29,66% 33,17% 15,55% 25,66% -32,39% 43,28% 9,60% -0,85%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 32,57% 55,45% 45,88% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 462,84% 277,50% 157,03% 146,56% 103,68% 69,10% 208,85% 106,95% 55,22% 45,91%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 89,22% 85,78% 73,43% 53,40% 51,96% 36,62% 36,01% 41,93% 32,47% 31,81%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 555,42% 1 069,05% 467,66% 228,56% 220,02% 161,85% 160,10% 182,27% 153,45% 150,94%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...