Visa allt om Multi Modal Development Sweden AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Nettoomsättning 1 164 472 1 147 901 975 1 528 855 1 042 1 263 847
Övrig omsättning 0 0 235 0 0 49 0 0 0 90
Rörelseresultat (EBIT) 356 -106 588 626 407 248 115 332 279 326
Resultat efter finansnetto 356 163 588 626 407 269 -88 332 266 327
Årets resultat 302 163 458 493 317 212 -109 253 199 224
Balansräkningar (tkr)
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 833 144 383 611 488 449 438 566 456 377
Omsättningstillgångar 907 1 598 1 334 737 769 871 522 568 603 850
Tillgångar 1 741 1 742 1 717 1 348 1 257 1 320 959 1 134 1 059 1 227
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 657 1 515 1 512 1 214 881 734 682 941 838 789
Obeskattade reserver 0 0 0 1 7 7 10 16 30 41
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 84 227 204 134 369 580 268 177 191 397
Skulder och eget kapital 1 741 1 742 1 717 1 348 1 257 1 320 959 1 134 1 059 1 227
Löner & utdelning (tkr)
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - - - - - 100 100
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - 0 - - - - - 100 100
Löner till övriga anställda 0 - 0 - 100 130 80 132 176 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 - 26 21 8 22 76 10
Utdelning till aktieägare 0 160 160 160 160 170 160 150 150 150
Omsättning 1 164 472 1 382 901 975 1 577 855 1 042 1 263 937
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 1 1 1 1 1 1 1 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 472 1 147 901 975 1 528 855 1 042 632 847
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 197 104 8 119 161 90 158 178 113
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 356 -106 588 633 417 258 129 355 303 347
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 146,61% -58,85% 27,30% -7,59% -36,19% 78,71% -17,95% -17,50% 49,11% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 20,45% 9,36% 34,30% 46,44% 32,38% 20,45% 12,51% 29,28% 26,35% 26,65%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 30,58% 34,53% 51,35% 69,48% 41,74% 17,67% 14,04% 31,86% 22,09% 38,61%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 92,27% 25,64% 70,53% 99,00% 81,03% 40,31% 64,80% 87,24% 94,46% 82,05%
Rörelsekapital/omsättning 70,70% 290,47% 98,52% 66,93% 41,03% 19,04% 29,71% 37,52% 32,62% 53,48%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 95,18% 86,97% 88,06% 90,12% 70,52% 56,02% 71,93% 84,02% 81,22% 66,77%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 857,14% 519,82% 613,24% 488,06% 183,47% 131,72% 140,67% 238,98% 223,56% 168,26%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...