Visa allt om SP Consulting Aktiebolag
Visa allt om SP Consulting Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 8 128 11 135 10 421 14 721 14 400 11 528 8 765 10 995 14 770 13 044
Övrig omsättning - - - - 93 - - - 8 -
Rörelseresultat (EBIT) -1 070 -436 43 2 794 3 530 2 500 943 2 286 2 297 4 564
Resultat efter finansnetto -896 108 503 2 896 3 699 2 512 954 2 380 2 377 4 526
Årets resultat 0 353 601 2 324 2 209 1 492 641 1 235 1 238 2 316
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 581 664 743 447 386 246 122 384 457 591
Omsättningstillgångar 8 718 11 351 12 566 15 579 14 048 11 702 9 498 9 801 11 107 8 639
Tillgångar 9 300 12 015 13 309 16 025 14 434 11 948 9 620 10 184 11 564 9 231
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 402 7 176 8 323 9 423 8 104 6 559 5 622 5 636 5 596 4 451
Obeskattade reserver 2 826 3 761 4 163 4 483 4 603 3 956 3 536 3 516 2 880 2 291
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 071 1 078 823 2 120 1 727 1 433 461 1 032 3 088 2 490
Skulder och eget kapital 9 300 12 015 13 309 16 025 14 434 11 948 9 620 10 184 11 564 9 231
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 1 228 532 670 6 240
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 3 452 2 963 3 458 3 631 1 384 1 642 1 901 2 211 643
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 1 174 986 1 115 1 112 801 667 845 1 469 301
Utdelning till aktieägare 163 1 774 1 500 1 700 1 005 664 556 655 1 195 92
Omsättning 8 128 11 135 10 421 14 721 14 493 11 528 8 765 10 995 14 778 13 044
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 7 6 5 6 5 4 5 0 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 355 1 591 1 737 2 944 2 400 2 306 2 191 2 199 - 3 261
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 602 661 658 915 807 700 730 708 - 331
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -987 -284 223 2 947 3 598 2 531 1 205 2 407 2 535 4 707
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -27,00% 6,85% -29,21% 2,23% 24,91% 31,52% -20,28% -25,56% 13,23% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -9,63% 0,90% 3,80% 18,21% 25,71% 21,57% 10,02% 23,41% 21,13% 49,44%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -11,02% 0,97% 4,86% 19,82% 25,77% 22,35% 11,00% 21,68% 16,55% 34,99%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 55,60% 58,00% 57,94% 63,32% 69,22% 71,04% 67,30% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 94,08% 92,26% 112,69% 91,43% 85,56% 89,08% 103,10% 79,75% 54,29% 47,14%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 81,79% 84,14% 86,93% 80,62% 79,65% 79,30% 85,53% 80,79% 66,32% 66,09%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 814,01% 1 052,97% 1 526,85% 734,86% 813,43% 816,61% 2 060,30% 949,71% 359,68% 346,95%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...