Visa allt om Pilgårds Boge Lantbruk AB
Visa allt om Pilgårds Boge Lantbruk AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 7 055 6 953 8 179 8 248 7 764 8 086 6 893 6 103 6 140 4 790
Övrig omsättning 1 281 1 201 714 755 533 769 722 932 861 740
Rörelseresultat (EBIT) 172 -882 671 811 -436 289 247 546 288 218
Resultat efter finansnetto 0 -245 399 420 -779 -32 -17 316 -12 -163
Årets resultat 0 -20 174 420 -639 16 29 48 31 5
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 317 10 222 6 514 6 817 7 616 7 973 8 339 10 728 10 220 8 036
Omsättningstillgångar 3 340 3 870 6 317 6 498 6 198 5 476 5 562 3 413 2 679 2 288
Tillgångar 12 657 14 092 12 831 13 316 13 814 13 449 13 901 14 140 12 899 10 324
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 679 679 700 526 106 635 619 590 566 535
Obeskattade reserver 0 0 225 0 0 140 194 253 0 55
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 9 063 9 912 8 436 10 261 10 382 9 712 10 120 10 180 10 551 7 695
Kortfristiga skulder 2 914 3 501 3 471 2 530 3 326 2 963 2 968 3 118 1 782 2 040
Skulder och eget kapital 12 657 14 092 12 831 13 316 13 814 13 449 13 901 14 140 12 899 10 324
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 450 432 424 372 270
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - 0 -
Löner till övriga anställda - 186 197 669 781 455 318 237 342 227
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - 0 - 0 -
Sociala kostnader 0 121 119 257 294 301 273 248 265 197
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0
Omsättning 8 336 8 154 8 893 9 003 8 297 8 855 7 615 7 035 7 001 5 530
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 - - - - 4 4 4 5 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 352 - - - - 2 022 1 723 1 526 1 228 1 597
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 242 - - - - 311 260 232 206 240
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 267 134 1 637 1 801 630 1 343 1 287 1 691 1 219 962
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,47% -14,99% -0,84% 6,23% -3,98% 17,31% 12,94% -0,60% 28,18% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,43% 0,50% 5,32% 6,16% -3,10% 2,19% 1,78% 4,01% 2,28% 2,12%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,37% 1,02% 8,34% 9,94% -5,51% 3,64% 3,58% 9,29% 4,79% 4,57%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 47,91% 37,93% 51,33% 58,89% 56,99% 53,92% 55,62% 63,23% 48,97% 53,09%
Rörelsekapital/omsättning 6,04% 5,31% 34,80% 48,11% 36,99% 31,08% 37,63% 4,83% 14,61% 5,18%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 5,36% 4,82% 6,82% 3,95% 0,77% 5,49% 5,48% 5,49% 4,39% 5,57%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 31,26% 40,65% 30,86% 48,58% 39,93% 41,75% 50,71% 53,37% 70,09% 57,06%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...