Visa allt om Piksborg Holding AB
Visa allt om Piksborg Holding AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-08
Nettoomsättning 6 649 12 569 10 067 9 802 10 818 9 729 6 012 4 691 3 189 0
Övrig omsättning 1 600 - - 1 500 - - - 72 -
Rörelseresultat (EBIT) 1 455 300 314 222 215 527 432 176 560 -12
Resultat efter finansnetto 1 443 238 203 47 56 378 408 169 47 56
Årets resultat 906 162 134 46 10 162 212 87 43 3
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 571 324 524 565 709 645 132 27 35 124
Omsättningstillgångar 1 795 4 368 3 410 4 264 4 950 3 593 1 437 1 283 1 205 36
Tillgångar 2 366 4 692 3 934 4 829 5 659 4 238 1 570 1 310 1 240 160
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 404 720 608 474 428 468 356 206 162 119
Obeskattade reserver 667 388 362 335 352 317 165 48 0 23
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 962 890 1 827 2 329 1 830 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 295 2 623 2 074 2 192 2 550 1 622 1 049 1 056 1 078 18
Skulder och eget kapital 2 366 4 692 3 934 4 829 5 659 4 238 1 570 1 310 1 240 160
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 442 290 87 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 3 168 2 775 2 894 3 416 2 812 1 718 1 170 536 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 1 109 914 997 1 141 899 685 477 259 0
Utdelning till aktieägare 1 200 100 50 0 0 50 50 60 40 0
Omsättning 8 249 12 569 10 067 9 803 11 318 9 729 6 012 4 691 3 261 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 8 8 9 11 9 7 5 4 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 662 1 571 1 258 1 089 983 1 081 859 938 797 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 494 541 466 440 423 412 389 399 223 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 511 500 528 420 404 689 463 184 565 -12
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -47,10% 24,85% 2,70% -9,39% 11,19% 61,83% 28,16% 47,10% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 61,67% 6,39% 7,98% 4,62% 3,80% 12,44% 27,64% 13,44% 5,97% -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 21,94% 2,39% 3,12% 2,28% 1,99% 5,42% 7,22% 3,75% 2,32% -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 41,90% 50,42% 56,06% 57,82% 62,29% 61,17% 71,47% 62,52% 59,52% -
Rörelsekapital/omsättning 22,56% 13,88% 13,27% 21,14% 22,19% 20,26% 6,45% 4,84% 3,98% -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 81,33% 21,80% 22,63% 15,23% 12,15% 16,56% 30,42% 18,43% 13,06% 84,73%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 608,47% 104,23% 87,95% 119,16% 131,33% 119,36% 117,83% 96,69% 85,71% 200,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...