Visa allt om Gamla Stans Advokatbyrå Aktiebolag
Visa allt om Gamla Stans Advokatbyrå Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 5 221 2 909 0 0 0 2 648 3 625 2 965 4 102 2 230
Övrig omsättning 66 36 - - 542 - - - 38 -
Rörelseresultat (EBIT) 864 -359 -527 -21 540 284 913 460 1 526 63
Resultat efter finansnetto 747 -68 1 403 834 1 529 657 917 524 1 471 56
Årets resultat 416 -68 1 449 395 1 070 383 915 340 759 11
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 195 1 527 2 347 1 983 1 938 387 65 148 167 92
Omsättningstillgångar 4 310 3 156 2 146 1 690 1 552 2 212 2 758 2 292 2 212 774
Tillgångar 5 506 4 683 4 493 3 673 3 490 2 599 2 823 2 440 2 380 866
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 455 4 195 4 417 3 165 3 120 2 300 2 217 1 602 1 353 684
Obeskattade reserver 199 0 0 496 256 0 0 387 387 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 852 488 76 11 114 299 606 451 640 182
Skulder och eget kapital 5 506 4 683 4 493 3 673 3 490 2 599 2 823 2 440 2 380 866
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04 2013-04
2012-04
2011-04
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 594 808 736 673 858
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - 0 0
Löner till övriga anställda 1 886 1 531 360 0 0 231 414 342 268 20
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - 0 0
Sociala kostnader 797 634 122 0 0 735 573 504 590 302
Utdelning till aktieägare 906 156 154 198 350 250 300 300 91 90
Omsättning 5 287 2 945 0 0 542 2 648 3 625 2 965 4 140 2 230
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 4 2 0 0 3 3 3 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 044 727 - - - 883 1 208 988 1 367 1 115
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 560 567 241 - - 528 608 544 529 620
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 894 -338 -527 -19 542 288 921 501 1 576 98
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 79,48% - - - -100,00% -26,95% 22,26% -27,72% 83,95% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 13,57% -1,39% - - - 25,51% 32,94% 21,80% 64,33% 7,27%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 14,31% -2,23% - - - 25,04% 25,66% 17,94% 37,32% 2,83%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 93,56% 94,71% - - - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 66,23% 91,72% - - - 72,24% 59,37% 62,09% 38,32% 26,55%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 83,73% 89,58% 98,31% 96,12% 94,80% 88,50% 78,53% 77,08% 68,56% 78,98%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 505,87% 646,72% 2 823,68% 15 363,64% 1 361,40% 739,80% 455,12% 508,20% 345,62% 425,27%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 10 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...