Visa allt om BTB Snickeri AB
Visa allt om BTB Snickeri AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Nettoomsättning 1 328 1 433 1 472 961 1 018 1 270 1 259 1 623 1 714 2 149
Övrig omsättning - 10 - 6 - 34 159 178 223 400
Rörelseresultat (EBIT) 59 129 104 -86 -148 -107 -105 -18 -184 366
Resultat efter finansnetto 59 129 102 -86 -148 -110 -114 -29 -209 222
Årets resultat 59 129 102 -86 -148 -110 -85 0 0 0
Balansräkningar (tkr)
2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 661 1 725 1 805 1 912 2 007 2 103 2 186 2 301 2 353 2 276
Omsättningstillgångar 723 627 477 257 218 322 244 470 645 539
Tillgångar 2 384 2 352 2 282 2 169 2 226 2 425 2 429 2 770 2 998 2 815
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 409 350 221 119 204 103 212 319 319 319
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 29 57 268
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 752 1 773 1 834 1 901 1 792 2 077 1 920 1 951 2 009 1 793
Kortfristiga skulder 223 229 226 149 229 246 298 472 613 436
Skulder och eget kapital 2 384 2 352 2 282 2 169 2 226 2 425 2 429 2 770 2 998 2 815
Löner & utdelning (tkr)
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - 426 430 460 436
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 419 418 - 420 461 135 181 365 97
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 132 131 - 132 130 156 173 272 175
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 328 1 443 1 472 967 1 018 1 304 1 418 1 801 1 937 2 549
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 - 2 2 3 4 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 664 717 736 - 509 635 420 406 429 716
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 249 277 268 - 272 299 242 195 274 238
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 169 238 211 22 -35 1 10 106 -55 483
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -7,33% -2,65% 53,17% -5,60% -19,84% 0,87% -22,43% -5,31% -20,24% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,47% 5,48% 4,56% -3,96% -6,65% -4,41% -4,32% -0,65% -6,04% 13,07%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,44% 9,00% 7,07% -8,95% -14,54% -8,43% -8,34% -1,11% -10,56% 17,12%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 64,46% 69,36% 69,09% 65,45% 67,19% 65,04% 63,54% 65,06% 60,85% 68,22%
Rörelsekapital/omsättning 37,65% 27,77% 17,05% 11,24% -1,08% 5,98% -4,29% -0,12% 1,87% 4,79%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 17,16% 14,88% 9,68% 5,49% 9,16% 4,25% 8,73% 12,29% 12,01% 18,19%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 226,01% 193,89% 142,48% 47,65% 40,17% 77,24% 46,98% 84,11% 79,93% 102,98%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...