Visa allt om Textalk AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2010-04
Nettoomsättning 47 143 53 721 42 192 38 830 39 484 33 599 24 761 23 393 14 155 19 259
Övrig omsättning - 1 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -1 134 6 558 491 -125 6 896 6 641 3 236 4 904 3 995 7 415
Resultat efter finansnetto -2 179 6 978 516 -560 7 000 7 004 1 290 5 088 4 082 7 569
Årets resultat -2 179 6 176 171 168 5 767 5 273 -769 3 629 3 005 5 770
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2010-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 603 9 021 8 065 7 368 6 859 4 019 6 378 4 087 49 68
Omsättningstillgångar 22 189 20 625 22 831 24 544 28 008 21 912 14 831 16 419 18 290 20 155
Tillgångar 28 792 29 646 30 897 31 912 34 867 25 932 21 208 20 506 18 339 20 222
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 15 275 18 174 13 098 14 177 15 259 11 635 7 755 9 917 7 780 10 918
Obeskattade reserver 0 0 0 0 1 150 1 830 1 830 680 680 680
Avsättningar (tkr) 605 1 095 4 290 3 510 2 730 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 12 912 10 377 13 509 14 225 15 728 12 467 11 623 9 909 9 879 8 624
Skulder och eget kapital 28 792 29 646 30 897 31 912 34 867 25 932 21 208 20 506 18 339 20 222
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2010-04
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 0 1 567 980 695
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 21 995 18 348 14 941 11 305 8 531 4 421 6 035
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 - 8 667 7 091 6 007 4 844 3 704 1 682 1 917
Utdelning till aktieägare 0 0 600 1 250 1 250 0 1 250 1 250 1 350 2 000
Omsättning 47 143 53 722 42 192 38 830 39 484 33 599 24 761 23 393 14 155 19 259
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 37 38 46 43 39 38 27 24 20 13
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 274 1 414 917 903 1 012 884 917 975 708 1 481
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 704 686 735 730 662 557 607 584 366 662
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -1 004 6 681 614 -2 6 960 6 691 3 245 4 917 4 013 7 441
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -12,24% 27,33% 8,66% -1,66% 17,52% 35,69% 5,85% 65,26% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -3,91% 23,83% 1,67% -0,30% 20,08% 27,01% 16,78% 24,81% 22,31% 37,51%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -2,39% 13,15% 1,23% -0,25% 17,73% 20,85% 14,37% 21,75% 28,91% 39,38%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 19,68% 19,08% 22,09% 26,57% 31,10% 28,11% 12,96% 27,83% 59,42% 59,87%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 53,05% 61,30% 42,39% 44,43% 46,34% 50,37% 42,93% 50,81% 45,16% 56,47%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 171,85% 198,76% 169,01% 172,54% 178,08% 175,76% 127,60% 165,70% 185,14% 233,71%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...