Visa allt om Kåken Mölndal Fastighets AB
Visa allt om Kåken Mölndal Fastighets AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 715 845 519 0 12 1 173 1 211 1 205 419 395
Övrig omsättning 30 - - 517 494 452 447 431 802 -
Rörelseresultat (EBIT) 1 293 621 -1 239 161 229 -132 205 203 203 134
Resultat efter finansnetto 1 159 575 -1 395 97 1 207 -227 147 150 88 29
Årets resultat 609 575 -1 395 68 2 255 3 147 106 80 88 29
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 13 148 3 175 3 258 11 041 8 059 8 170 5 047 4 567 4 585 3 764
Omsättningstillgångar 377 935 583 145 1 325 3 127 263 329 310 30
Tillgångar 13 525 4 110 3 841 11 186 9 384 11 297 5 310 4 896 4 895 3 794
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 345 764 189 4 874 4 806 4 050 1 103 1 020 940 216
Obeskattade reserver 330 0 0 0 0 1 498 39 39 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 9 312 0 3 488 5 612 2 956 2 500 2 157 1 953 2 037 1 998
Kortfristiga skulder 2 538 3 346 164 701 1 622 3 249 2 011 1 884 1 917 1 579
Skulder och eget kapital 13 525 4 110 3 841 11 186 9 384 11 297 5 310 4 896 4 895 3 794
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 - 391 367 366 323 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 329 371 356 283 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 20 67 265 345 337 196 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 4 090 0 1 300 0 0 0 0
Omsättning 1 745 845 519 517 506 1 625 1 658 1 636 1 221 395
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - - 0 0 0 2 2 1 1 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - 587 606 1 205 419 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - 496 546 1 069 802 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 533 704 -1 164 294 363 -18 326 311 311 245
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 102,96% 62,81% - -100,00% -98,98% -3,14% 0,50% 187,59% 6,08% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,56% 15,11% -32,26% - 17,49% -0,37% 3,92% 4,15% 4,15% 3,53%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 75,39% 73,49% -238,73% - 13 675,00% -3,58% 17,18% 16,85% 48,45% 33,92%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -126,01% -285,33% 80,73% - -2 475,00% -10,40% -144,34% -129,05% -383,53% -392,15%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 11,85% 18,59% 4,92% 43,57% 51,21% 45,62% 21,31% 21,42% 19,20% 5,69%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 14,85% 27,94% 355,49% 20,68% 81,69% 96,24% 13,08% 17,46% 16,17% 1,90%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...