Visa allt om Letsfaceit Nordic AB
Visa allt om Letsfaceit Nordic AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 120 016 114 985 74 925 64 548 45 161 34 306 17 625 11 558 11 327 10 745
Övrig omsättning 1 389 732 814 - 260 185 139 1 319 1 487 638
Rörelseresultat (EBIT) 3 571 8 344 5 478 5 437 3 402 4 560 1 071 752 596 391
Resultat efter finansnetto 2 191 7 870 4 604 5 201 3 161 4 328 922 933 544 366
Årets resultat 725 4 393 2 393 2 915 1 577 894 0 0 0 0
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 634 1 312 1 030 547 479 136 122 11 20 51
Omsättningstillgångar 50 840 43 412 30 745 24 121 18 050 11 854 7 271 5 609 5 060 4 829
Tillgångar 52 474 44 724 31 775 24 668 18 530 11 990 7 394 5 620 5 079 4 880
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 13 593 12 871 8 481 6 090 3 177 1 641 747 747 746 746
Obeskattade reserver 6 154 5 389 3 483 2 403 1 223 422 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 10 258 362 3 908 680 1 637 1 432 568 604
Kortfristiga skulder 32 727 26 455 19 553 15 813 10 220 9 248 5 010 3 441 3 764 3 530
Skulder och eget kapital 52 474 44 724 31 775 24 668 18 530 11 990 7 394 5 620 5 079 4 880
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 563 455 420 283
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 100
Löner till övriga anställda 9 654 9 043 9 349 6 420 4 132 2 612 881 974 1 152 941
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 3 794 3 194 2 716 1 776 1 190 835 439 448 508 399
Utdelning till aktieägare 4 002 3 3 2 2 40 0 0 0 0
Omsättning 121 405 115 717 75 739 64 548 45 421 34 491 17 764 12 877 12 814 11 383
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 23 24 24 17 13 7 4 5 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 218 4 791 3 122 3 797 3 474 4 901 4 406 2 312 2 832 2 686
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 603 517 514 507 423 508 492 382 534 425
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 629 8 531 5 673 5 599 3 511 4 590 1 094 761 636 440
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,38% 53,47% 16,08% 42,93% 31,64% 94,64% 52,49% 2,04% 5,42% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,82% 18,68% 15,67% 22,04% 18,37% 38,04% 14,48% 19,32% 12,40% 8,65%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,98% 7,27% 6,65% 8,42% 7,54% 13,30% 6,08% 9,40% 5,56% 3,93%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 39,31% 44,56% 48,56% 49,59% 45,15% 48,34% 41,66% 35,87% 40,77% 40,45%
Rörelsekapital/omsättning 15,09% 14,75% 14,94% 12,87% 17,34% 7,60% 12,83% 18,76% 11,44% 12,09%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 35,05% 38,18% 35,24% 32,29% 22,01% 16,28% 10,10% 13,29% 14,69% 15,29%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 79,61% 101,60% 87,42% 92,06% 101,88% 77,12% 82,12% 106,16% 82,33% 79,04%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...