Visa allt om Byggmätarna i Göteborg AB
Visa allt om Byggmätarna i Göteborg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 6 687 5 962 5 747 4 569 5 957 6 308 7 110 6 229 7 641 8 634
Övrig omsättning 49 56 - 71 - 7 6 137 23 98
Rörelseresultat (EBIT) 1 251 1 134 579 -545 789 865 971 572 881 1 883
Resultat efter finansnetto 1 249 1 139 594 -515 865 713 969 742 717 1 901
Årets resultat 1 174 967 773 73 612 614 624 603 302 933
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 600 454 415 448 489 891 3 672 1 388 1 714 2 205
Omsättningstillgångar 2 178 3 019 2 444 2 257 3 794 3 419 2 481 4 315 3 714 3 807
Tillgångar 2 778 3 472 2 858 2 705 4 284 4 310 6 153 5 703 5 428 6 012
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 340 1 766 1 099 626 1 053 1 241 1 427 1 602 1 799 2 297
Obeskattade reserver 631 896 1 002 1 412 2 026 2 018 2 206 2 150 2 176 1 986
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 809 811 758 667 1 204 1 051 2 521 1 950 1 453 1 729
Skulder och eget kapital 2 778 3 472 2 858 2 705 4 284 4 310 6 153 5 703 5 428 6 012
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 998 909 885 873
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 2 228 2 314 2 187 2 150 2 472 1 664 1 511 1 684 1 998
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 1 218 1 193 1 083 1 165 1 231 1 259 1 256 1 448 1 408
Utdelning till aktieägare 1 200 1 600 300 300 500 800 800 800 800 800
Omsättning 6 736 6 018 5 747 4 640 5 957 6 315 7 116 6 366 7 664 8 732
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 6 6 6 4 5 6 6 7 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 955 994 958 762 1 489 1 262 1 185 1 038 1 092 1 079
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 582 583 590 561 835 673 657 616 577 539
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 471 1 327 752 -310 1 191 1 368 1 484 1 136 1 427 2 531
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 12,16% 3,74% 25,78% -23,30% -5,56% -11,28% 14,14% -18,48% -11,50% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 45,14% 32,95% 21,13% -18,96% 20,33% 20,35% 15,85% 13,03% 17,15% 31,82%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 18,75% 19,19% 10,51% -11,23% 14,62% 13,90% 13,71% 11,93% 12,18% 22,16%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 99,06% 95,13% 92,93% 93,22% 91,90% 92,73% 91,81% 91,73% 93,61%
Rörelsekapital/omsättning 20,47% 37,03% 29,34% 34,80% 43,48% 37,54% -0,56% 37,97% 29,59% 24,07%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 65,95% 70,99% 65,80% 63,86% 59,43% 63,30% 49,62% 55,87% 62,01% 61,99%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 269,22% 372,26% 322,43% 338,38% 315,12% 325,31% 98,41% 221,28% 255,20% 220,19%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...