Visa allt om Kollo Aktiebolag
Visa allt om Kollo Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 23 497 29 566 30 805 25 920 29 302 37 332 37 311 32 191 27 636 30 191
Övrig omsättning 55 - 5 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 3 541 5 222 5 892 2 837 3 270 6 885 7 434 5 787 454 3 656
Resultat efter finansnetto 3 559 5 232 5 895 2 842 3 307 7 004 7 459 5 802 454 3 655
Årets resultat 2 742 4 049 5 243 2 195 1 740 5 135 7 928 3 933 404 2 135
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 202 241 254 350 501 213 318 455 596 834
Omsättningstillgångar 7 617 11 151 12 048 10 242 9 827 13 128 15 127 14 101 9 372 9 883
Tillgångar 7 819 11 392 12 302 10 593 10 328 13 341 15 445 14 556 9 968 10 716
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 576 4 835 5 786 3 693 2 248 5 658 8 422 4 444 1 111 2 707
Obeskattade reserver 0 0 0 873 876 0 0 3 375 2 980 3 183
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 600 1 200 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 243 6 558 6 516 5 427 6 004 7 683 7 022 6 736 5 877 4 826
Skulder och eget kapital 7 819 11 392 12 302 10 593 10 328 13 341 15 445 14 556 9 968 10 716
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 1 145 1 197 1 162 1 250 2 405 2 007 2 126 1 989 2 161
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 8 231 8 000 7 348 7 563 7 130 7 136 6 779 6 038 6 635
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 3 779 3 689 3 436 3 410 3 532 3 411 3 031 2 799 3 088
Utdelning till aktieägare 1 000 2 000 2 500 1 050 750 5 150 5 500 3 000 0 2 000
Omsättning 23 552 29 566 30 810 25 920 29 302 37 332 37 311 32 191 27 636 30 191
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 18 18 17 16 18 18 17 16 15 16
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 305 1 643 1 812 1 620 1 628 2 074 2 195 2 012 1 842 1 887
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 753 768 793 758 717 768 773 778 745 769
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 703 5 378 6 032 2 987 3 484 7 083 7 655 6 040 742 3 946
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -20,53% -4,02% 18,85% -11,54% -21,51% 0,06% 15,91% 16,48% -8,46% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 45,61% 46,06% 48,02% 27,09% 32,16% 52,51% 48,31% 39,87% 4,57% 35,13%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 15,18% 17,75% 19,18% 11,07% 11,34% 18,77% 20,00% 18,03% 1,65% 12,47%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 14,36% 15,53% 17,96% 18,58% 13,05% 14,59% 21,72% 22,88% 12,65% 16,75%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 45,73% 42,44% 47,03% 41,29% 28,02% 42,41% 54,53% 47,62% 32,67% 46,65%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 179,52% 170,04% 184,90% 188,72% 163,67% 170,87% 215,42% 209,34% 159,47% 204,79%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...