Visa allt om Peter Svensson Plåtslageri i Mellerud AB
Visa allt om Peter Svensson Plåtslageri i Mellerud AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 4 934 4 623 3 879 4 862 4 282 4 535 3 673 3 164 3 207 2 760
Övrig omsättning 100 - - - - - 45 6 - -
Rörelseresultat (EBIT) -84 551 -166 295 18 229 271 272 69 77
Resultat efter finansnetto -100 531 -186 267 3 211 260 181 49 48
Årets resultat -19 280 -49 159 33 157 127 91 67 41
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 369 152 208 141 45 80 116 91 69 43
Omsättningstillgångar 1 835 1 848 1 379 1 569 1 409 1 262 968 991 998 1 131
Tillgångar 2 205 2 001 1 587 1 710 1 454 1 342 1 084 1 081 1 067 1 175
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 040 1 108 828 927 769 785 628 601 509 442
Obeskattade reserver 100 210 60 197 137 183 188 109 58 108
Avsättningar (tkr) 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 172 247 284 0 22 0 12 30 204 68
Kortfristiga skulder 684 435 415 585 526 373 256 341 296 556
Skulder och eget kapital 2 205 2 001 1 587 1 710 1 454 1 342 1 084 1 081 1 067 1 175
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 226 179 77 62 30
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 318 1 573 1 692 1 509 1 036 705 771 831 611
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 553 558 531 480 423 355 292 273 221
Utdelning till aktieägare 0 50 0 50 0 50 0 0 0 0
Omsättning 5 034 4 623 3 879 4 862 4 282 4 535 3 718 3 170 3 207 2 760
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 6 5 5 5 4 4 4 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 822 771 776 972 856 1 134 918 791 802 920
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 402 314 428 453 399 441 359 290 294 290
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -36 607 -111 318 53 266 300 301 95 108
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,73% 19,18% -20,22% 13,55% -5,58% 23,47% 16,09% -1,34% 16,20% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -3,81% 27,59% -10,46% 17,31% 1,24% 17,06% 25,09% 25,16% 6,47% 6,55%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1,70% 11,94% -4,28% 6,09% 0,42% 5,05% 7,41% 8,60% 2,15% 2,79%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 62,34% 69,39% 74,37% 69,19% 66,28% 62,82% 63,57% 64,29% 58,84% 56,09%
Rörelsekapital/omsättning 23,33% 30,56% 24,85% 20,24% 20,62% 19,60% 19,38% 20,54% 21,89% 20,83%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 50,70% 63,56% 55,12% 63,20% 59,83% 68,54% 70,72% 63,03% 51,62% 44,23%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 182,89% 272,18% 192,53% 204,27% 185,17% 222,25% 199,22% 165,98% 174,66% 116,55%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...