Visa allt om Expo Medica Svenska AB
Visa allt om Expo Medica Svenska AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 12 198 11 326 10 555 10 756 10 829 10 897 10 736 5 944 5 903 7 626
Övrig omsättning - 6 3 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 178 773 458 145 -744 -1 010 855 -349 -4 3 447
Resultat efter finansnetto 1 176 757 412 103 -827 -1 072 755 -383 38 3 446
Årets resultat 35 520 221 77 72 -987 453 -107 26 2 480
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 176 446 992 1 672 2 431 1 895 1 909 1 309 449 5
Omsättningstillgångar 2 433 2 302 2 491 1 512 1 413 3 333 1 731 1 430 1 360 8 009
Tillgångar 2 609 2 747 3 483 3 184 3 844 5 228 3 640 2 739 1 809 8 013
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 994 959 439 218 141 69 1 056 603 710 684
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 276 276
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 151 0 0
Kortfristiga skulder 1 615 1 788 3 044 2 966 3 703 5 159 2 584 1 985 823 7 053
Skulder och eget kapital 2 609 2 747 3 483 3 184 3 844 5 228 3 640 2 739 1 809 8 013
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 479 412 414 559 394 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 1 973 1 845 2 323 2 330 2 407 2 048 1 173 314 205
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 963 966 598 889 828 766 553 252 61
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 12 198 11 332 10 558 10 756 10 829 10 897 10 736 5 944 5 903 7 626
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 4 5 6 6 3 6 4 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 440 2 832 2 111 1 793 1 805 3 632 1 789 1 486 2 952 7 626
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 693 735 563 497 633 1 232 553 603 531 252
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 447 1 183 1 068 891 -92 -468 1 255 -152 52 3 449
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,70% 7,30% -1,87% -0,67% -0,62% 1,50% 80,62% 0,69% -22,59% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 45,15% 28,14% 13,18% 4,71% -19,35% -19,32% 23,68% -12,67% 2,49% 43,24%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,66% 6,83% 4,35% 1,39% -6,87% -9,27% 8,03% -5,84% 0,76% 45,44%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 56,86%
Rörelsekapital/omsättning 6,71% 4,54% -5,24% -13,52% -21,15% -16,76% -7,95% -9,34% 9,10% 12,54%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 38,10% 34,91% 12,60% 6,85% 3,67% 1,32% 29,01% 22,02% 50,23% 11,02%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 150,65% 128,75% 81,83% 50,98% 38,16% 64,61% 66,99% 72,04% 165,25% 113,55%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...