Visa allt om CoachPower Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 3 916 4 086 4 680 3 068 3 742 3 300 2 961 2 117 2 562 3 408
Övrig omsättning 4 - - - - - - - 16 -
Rörelseresultat (EBIT) 685 822 1 016 158 498 84 711 495 549 413
Resultat efter finansnetto 676 821 1 014 153 484 63 701 477 523 361
Årets resultat 521 635 786 116 339 70 711 241 259 352
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 141 134 190 340 292 392 519 40 63 90
Omsättningstillgångar 1 460 1 486 1 262 372 560 529 1 041 911 1 278 897
Tillgångar 1 601 1 620 1 451 712 852 921 1 560 951 1 341 987
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 638 776 891 255 439 172 811 100 488 229
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 284 152 5
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 964 843 560 457 412 749 749 567 701 753
Skulder och eget kapital 1 601 1 620 1 451 712 852 921 1 560 951 1 341 987
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD - 900 - 0 0 846 435 53 0 560
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 1 108 810 857 - 0 0 150 49
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 303 369 271 289 409 149 30 67 253
Utdelning till aktieägare 530 660 750 150 300 71 616 0 0 0
Omsättning 3 920 4 086 4 680 3 068 3 742 3 300 2 961 2 117 2 578 3 408
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 958 2 043 2 340 1 023 1 871 1 650 1 481 1 059 1 281 1 704
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 764 741 880 430 686 757 417 169 276 527
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 688 917 1 116 258 598 211 732 518 577 453
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -4,16% -12,69% 52,54% -18,01% 13,39% 11,45% 39,87% -17,37% -24,82% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 42,79% 50,74% 70,02% 22,19% 58,45% 9,12% 45,58% 52,05% 40,94% 41,84%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 17,49% 20,12% 21,71% 5,15% 13,31% 2,55% 24,01% 23,38% 21,43% 12,12%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 97,93% 97,41% 98,33% 94,78% 91,82% 95,70% 95,31% 90,88% 90,32% 92,75%
Rörelsekapital/omsättning 12,67% 15,74% 15,00% -2,77% 3,96% -6,67% 9,86% 16,25% 22,52% 4,23%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 39,85% 47,90% 61,41% 35,81% 51,53% 18,68% 51,99% 32,52% 44,74% 23,57%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 140,77% 163,82% 203,04% 63,89% 111,89% 47,00% 118,56% 145,33% 182,31% 110,89%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...