Visa allt om Automobil och Event i Stockholm AB
Visa allt om Automobil och Event i Stockholm AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 254 502 277 16 0 704 5 162 1 059 1 646 1 446
Övrig omsättning - - 400 227 304 964 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 68 91 75 -66 -636 -32 2 781 -138 158 442
Resultat efter finansnetto 63 91 75 -1 002 -633 -19 2 772 -151 137 443
Årets resultat 34 51 70 -991 -4 1 1 573 -113 65 347
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 385 385 391 431 396 533 341 536 693 153
Omsättningstillgångar 397 528 192 98 1 195 2 433 3 467 504 367 922
Tillgångar 782 913 583 529 1 591 2 966 3 808 1 040 1 060 1 075
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 548 514 463 393 1 384 1 439 1 688 114 237 482
Obeskattade reserver 41 24 0 0 15 650 671 0 38 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 85 166 0
Kortfristiga skulder 192 374 121 136 192 878 1 450 841 619 593
Skulder och eget kapital 782 913 583 529 1 591 2 966 3 808 1 040 1 060 1 075
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - - 11 312 106 329 0 216 150
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 258 0 0 251 592 358 343 292
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 13 0 94 16 126 125 322 150 155 136
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 250 0 60 170
Omsättning 254 502 677 243 304 1 668 5 162 1 059 1 646 1 446
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 1 1 1 1 3 1 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - 277 16 - 704 1 721 1 059 823 723
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 361 33 428 504 417 509 359 293
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 68 107 101 -40 -499 134 2 931 34 330 471
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -49,40% 81,23% 1 631,25% - -100,00% -86,36% 387,44% -35,66% 13,83% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,70% 9,97% 12,86% -14,56% - -0,47% 73,03% -12,79% 15,19% 41,21%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 26,77% 18,13% 27,08% -481,25% - -1,99% 53,87% -12,56% 9,78% 30,64%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 98,03% 99,60% 96,39% 56,25% - 19,18% 92,33% 61,66% 76,06% 80,57%
Rörelsekapital/omsättning 80,71% 30,68% 25,63% -237,50% - 220,88% 39,07% -31,82% -15,31% 22,75%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 74,17% 58,35% 79,42% 74,29% 87,68% 64,67% 57,31% 10,96% 24,94% 44,84%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 206,77% 141,18% 158,68% 72,06% 622,40% 277,11% 239,10% 59,93% 59,29% 155,48%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...