Visa allt om Suollovaara Invest AB
Visa allt om Suollovaara Invest AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 744 691 627 903 491 108 622 007 646 547 1 052 086 1 346 708 1 584 029 1 413 500 2 499 519
Övrig omsättning - - 1 277 - - - - - - 843
Rörelseresultat (EBIT) 27 323 58 276 88 717 45 586 30 830 14 334 28 798 -45 837 -99 199 101 286
Resultat efter finansnetto 13 537 47 636 85 465 44 123 29 929 14 246 55 374 -26 755 -94 576 109 426
Årets resultat 10 499 36 627 66 601 40 721 29 845 14 101 55 354 -26 799 -95 073 100 249
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 432 421 319 224 125 100 125 100 115 117 115 116 40 017 40 017 817 0
Omsättningstillgångar 1 981 256 1 747 616 1 470 110 1 015 833 983 704 950 246 894 534 853 462 915 354 1 273 911
Tillgångar 2 413 677 2 066 840 1 595 210 1 140 933 1 098 821 1 065 362 934 550 893 479 916 170 1 273 911
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 129 203 1 118 705 1 082 078 1 015 477 974 757 944 912 930 811 875 457 902 256 1 076 405
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 756 089 743 793 200 000 0 0 0 0 0 0 1 238
Kortfristiga skulder 528 385 204 342 313 132 125 456 124 064 120 450 3 739 18 021 13 914 196 268
Skulder och eget kapital 2 413 677 2 066 840 1 595 210 1 140 933 1 098 821 1 065 362 934 550 893 479 916 170 1 273 911
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - 0 0 0 0 0 236
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 433
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 318
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 076
Omsättning 744 691 627 903 492 385 622 007 646 547 1 052 086 1 346 708 1 584 029 1 413 500 2 500 362
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 - 0 0 0 0 0 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - 1 249 760
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - 1 510
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 27 323 58 276 88 717 45 586 30 830 14 334 28 798 -45 837 -99 199 101 412
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 18,60% 27,85% -21,04% -3,80% -38,55% -21,88% -14,98% 12,06% -43,45% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,31% 2,97% 5,65% 4,11% 3,05% 1,38% 5,93% -2,98% -10,32% 8,59%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,24% 9,79% 18,34% 7,54% 5,19% 1,39% 4,12% -1,68% -6,69% 4,38%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 3,67% 9,28% 17,81% 7,33% 4,77% 1,36% 2,15% -2,89% -7,01% 4,24%
Rörelsekapital/omsättning 195,10% 245,78% 235,59% 143,15% 132,96% 78,87% 66,15% 52,74% 63,77% 43,11%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 46,78% 54,13% 67,83% 89,00% 88,71% 88,69% 99,60% 97,98% 98,48% 84,50%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 102,66% 192,69% 76,49% 64,13% 96,90% 86,01% 8 278,95% 2 984,26% 1 551,79% 126,76%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2007 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...