Visa allt om Jernhusen AB
Visa allt om Jernhusen AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 * 2008-12
Nettoomsättning 194 400 199 100 196 500 195 900 203 200 265 100 215 300 195 100 182 200 174 200
Övrig omsättning - - 54 500 29 900 2 200 906 300 - 43 600 25 900 16 600
Rörelseresultat (EBIT) -103 900 -126 200 -48 000 -75 900 -183 700 777 900 -200 200 -21 800 - -43 000
Resultat efter finansnetto 330 900 91 000 447 800 -119 400 -206 800 1 233 000 -306 700 -44 900 - -43 700
Årets resultat 339 000 55 000 590 500 -97 200 -1 016 400 1 131 400 -295 900 -22 300 - -39 700
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 * 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 207 000 3 097 400 3 408 300 3 471 200 5 329 100 9 018 900 10 097 400 9 619 800 8 695 500 8 743 600
Omsättningstillgångar 6 089 500 6 853 700 6 970 300 5 255 300 3 404 000 630 900 699 100 553 100 594 400 278 900
Tillgångar 9 296 500 9 951 100 10 378 600 8 726 500 8 733 100 9 649 800 10 796 500 10 172 900 9 289 900 9 022 500
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 102 800 941 800 1 400 000 922 500 1 119 700 2 236 200 1 204 900 1 600 800 1 574 700 947 200
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 63 000 0 500 0
Långfristiga skulder 3 702 800 7 588 400 7 187 800 6 282 100 5 774 000 151 600 6 254 100 5 388 600 5 188 500 3 260 000
Kortfristiga skulder 4 490 900 1 420 900 1 790 800 1 521 900 1 839 400 7 262 000 3 274 500 3 183 500 2 526 200 4 815 300
Skulder och eget kapital 9 296 500 9 951 100 10 378 600 8 726 500 8 733 100 9 649 800 10 796 500 10 172 900 9 289 900 9 022 500
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12 *
2008-12
Löner till styrelse & VD 16 230 17 759 700 15 651 16 339 16 324 15 369 14 169 12 934 14 684 10 621
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 - - -
Löner till övriga anställda 122 341 117 620 500 126 465 139 167 147 862 145 030 119 958 65 443 66 094 52 255
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - 0 0 0 0 - - -
Sociala kostnader 81 060 80 040 900 79 260 85 673 86 322 87 683 70 309 55 058 44 302 34 899
Utdelning till aktieägare 179 000 0 500 000 113 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000
Omsättning 194 400 199 100 251 000 225 800 205 400 1 171 400 215 300 238 700 208 100 190 800
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 188 190 203 222 237 244 208 158 128 104
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 034 1 048 968 882 857 1 086 1 035 1 235 1 423 1 675
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 168 1 133 795 1 091 1 086 1 057 1 017 983 845 977 940
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -102 900 -114 900 -45 100 -73 000 -180 900 780 900 -197 200 -20 100 - -41 100
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -2,36% 1,32% 0,31% -3,59% -23,35% 23,13% 10,35% 7,08% 4,59% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,23% 2,29% 8,09% 0,54% -0,20% 15,04% 0,08% 1,56% - 2,70%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 250,10% 114,47% 427,23% 24,25% -8,71% 547,30% 3,76% 81,34% - 139,72%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. -17,70% -28,63% -24,43% -24,91% -57,48% -29,95% -43,29% -3,84% - -8,38%
Rörelsekapital/omsättning 822,33% 2 728,68% 2 635,88% 1 905,77% 769,98% -2 501,36% -1 196,19% -1 348,23% -1 060,26% -2 604,13%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 11,86% 9,46% 13,49% 10,57% 12,82% 23,17% 11,16% 15,74% 16,95% 10,50%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 135,60% 482,35% 389,23% 345,31% 185,06% 8,69% 21,35% 17,37% 23,53% 5,79%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2009-12 : Nedräkning av resultaträkningen stämmer ej
mer information

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...