Visa allt om Jernhusen AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 1 186 000 1 453 300 1 368 300 1 272 800 1 181 000 1 103 800 1 160 600 1 093 700 1 013 700 867 600
Övrig omsättning 486 000 209 000 - 962 900 2 000 2 500 100 1 300 299 800 -
Rörelseresultat (EBIT) 845 000 892 200 640 200 1 524 900 482 600 396 700 459 300 495 400 739 400 102 300
Resultat efter finansnetto 721 000 738 500 1 527 200 1 307 100 355 200 250 200 277 500 229 000 640 800 47 800
Årets resultat 552 000 648 800 1 258 600 984 100 389 200 513 100 563 700 175 000 490 200 43 400
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 17 088 000 16 330 600 15 644 800 14 508 700 12 417 100 11 658 700 10 346 700 11 344 500 10 183 700 9 529 100
Omsättningstillgångar 383 000 619 000 713 100 464 900 359 000 260 800 301 500 238 700 223 700 196 700
Tillgångar 17 471 000 16 949 600 16 357 900 14 973 600 12 776 100 11 919 500 10 648 200 11 583 200 10 407 400 9 725 800
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 648 000 7 222 900 6 743 800 6 004 700 4 447 300 4 965 900 4 548 400 4 080 000 4 003 600 3 611 200
Minoritetsintressen 32 000 203 700 211 900 153 000 8 200 6 900 6 400 8 400 7 700 7 100
Avsättningar (tkr) 0 0 0 725 500 403 300 0 0 512 400 458 400 500
Långfristiga skulder 5 621 000 5 163 500 8 887 300 7 544 300 7 419 600 6 303 000 577 500 6 388 000 5 348 000 5 501 800
Kortfristiga skulder 4 170 000 9 523 100 514 900 546 100 497 700 643 700 5 515 900 594 400 589 700 605 200
Skulder och eget kapital 17 471 000 16 949 600 16 357 900 14 973 600 12 776 100 11 919 500 10 648 200 11 583 200 10 407 400 9 725 800
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD 15 000 16 231 17 760 15 651 16 340 16 324 15 368 14 169 12 934 14 684
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - 0 - - 0 0 - - -
Löner till övriga anställda 135 000 122 341 117 621 126 465 139 167 147 862 145 030 119 958 85 443 66 094
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - 0 - - 0 0 - - -
Sociala kostnader 96 000 81 060 80 041 79 260 85 673 86 322 87 683 70 309 53 058 44 302
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 672 000 1 662 300 1 368 300 2 235 700 1 183 000 1 106 300 1 160 700 1 095 000 1 313 500 867 600
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 190 188 190 203 222 237 244 208 158 128
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 6 242 7 730 7 202 6 270 5 320 4 657 4 757 5 258 6 416 6 778
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 1 168 1 134 1 091 1 086 1 057 1 017 983 958 977
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 845 000 901 100 651 500 1 544 200 499 600 401 800 464 300 499 400 741 400 104 300
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -18,39% 6,21% 7,50% 7,77% 6,99% -4,89% 6,12% 7,89% 16,84% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,92% 5,27% 10,55% 9,36% 5,53% 3,28% 4,09% 4,23% 7,13% 1,29%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 72,51% 61,43% 126,16% 110,07% 59,80% 35,43% 37,52% 44,81% 73,25% 14,42%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 51,79% 51,85% 48,44% 45,03% 41,97% 43,79% 50,19% 49,08% 52,26%
Rörelsekapital/omsättning -319,31% -612,68% 14,49% -6,38% -11,74% -34,69% -449,28% -32,52% -36,11% -47,08%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 43,78% 42,61% 41,23% 40,10% 34,81% 41,66% 42,72% 35,22% 38,47% 37,13%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 9,18% 6,50% 138,49% 85,13% 72,13% 40,52% 5,47% 40,16% 37,93% 32,50%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 *
Nettoomsättning 235 000 194 400 199 100 196 500 195 900 203 200 265 100 215 300 195 100 182 200
Övrig omsättning - - - 54 500 29 900 2 200 906 300 - 43 600 25 900
Rörelseresultat (EBIT) -78 000 -103 900 -126 200 -48 000 -75 900 -183 700 777 900 -200 200 -21 800 -
Resultat efter finansnetto 533 000 330 900 91 000 447 800 -119 400 -206 800 1 233 000 -306 700 -44 900 -
Årets resultat 693 000 339 000 55 000 590 500 -97 200 -1 016 400 1 131 400 -295 900 -22 300 -
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 *
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 717 000 3 207 000 3 097 400 3 408 300 3 471 200 5 329 100 9 018 900 10 097 400 9 619 800 8 695 500
Omsättningstillgångar 7 221 000 6 089 500 6 853 700 6 970 300 5 255 300 3 404 000 630 900 699 100 553 100 594 400
Tillgångar 9 938 000 9 296 500 9 951 100 10 378 600 8 726 500 8 733 100 9 649 800 10 796 500 10 172 900 9 289 900
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 619 000 1 102 800 941 800 1 400 000 922 500 1 119 700 2 236 200 1 204 900 1 600 800 1 574 700
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 63 000 0 500
Långfristiga skulder 4 009 000 3 702 800 7 588 400 7 187 800 6 282 100 5 774 000 151 600 6 254 100 5 388 600 5 188 500
Kortfristiga skulder 4 312 000 4 490 900 1 420 900 1 790 800 1 521 900 1 839 400 7 262 000 3 274 500 3 183 500 2 526 200
Skulder och eget kapital 9 938 000 9 296 500 9 951 100 10 378 600 8 726 500 8 733 100 9 649 800 10 796 500 10 172 900 9 289 900
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12 *
Löner till styrelse & VD 15 000 16 230 17 759 700 15 651 16 339 16 324 15 369 14 169 12 934 14 684
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 - - 0 0 0 0 - -
Löner till övriga anställda 136 000 122 341 117 620 500 126 465 139 167 147 862 145 030 119 958 65 443 66 094
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 - - 0 0 0 0 - -
Sociala kostnader 96 000 81 060 80 040 900 79 260 85 673 86 322 87 683 70 309 55 058 44 302
Utdelning till aktieägare 700 000 179 000 0 500 000 113 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000
Omsättning 235 000 194 400 199 100 251 000 225 800 205 400 1 171 400 215 300 238 700 208 100
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 190 188 190 203 222 237 244 208 158 128
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 237 1 034 1 048 968 882 857 1 086 1 035 1 235 1 423
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 300 1 168 1 133 795 1 091 1 086 1 057 1 017 983 845 977
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -76 000 -102 900 -114 900 -45 100 -73 000 -180 900 780 900 -197 200 -20 100 -
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 20,88% -2,36% 1,32% 0,31% -3,59% -23,35% 23,13% 10,35% 7,08% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,82% 5,23% 2,29% 8,09% 0,54% -0,20% 15,04% 0,08% 1,56% -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 288,51% 250,10% 114,47% 427,23% 24,25% -8,71% 547,30% 3,76% 81,34% -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 5,53% -17,70% -28,63% -24,43% -24,91% -57,48% -29,95% -43,29% -3,84% -
Rörelsekapital/omsättning 1 237,87% 822,33% 2 728,68% 2 635,88% 1 905,77% 769,98% -2 501,36% -1 196,19% -1 348,23% -1 060,26%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 16,29% 11,86% 9,46% 13,49% 10,57% 12,82% 23,17% 11,16% 15,74% 16,95%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 167,46% 135,60% 482,35% 389,23% 345,31% 185,06% 8,69% 21,35% 17,37% 23,53%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2009-12 : Nedräkning av resultaträkningen stämmer ej
mer information

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...