Visa allt om Trafik & Teknik Lerums Bilskadecenter AB
Visa allt om Trafik & Teknik Lerums Bilskadecenter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 977 2 392 2 142 3 117 4 461 6 128 5 769 4 348 4 056 4 185
Övrig omsättning 276 294 10 15 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -116 28 63 -250 -341 509 427 240 39 79
Resultat efter finansnetto -118 28 60 -252 -339 510 418 230 2 72
Årets resultat -118 28 60 -252 0 273 216 118 21 25
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 20 49 70 141 182 138 178 222 282
Omsättningstillgångar 573 760 640 669 1 036 1 647 1 797 1 005 1 116 557
Tillgångar 573 780 689 739 1 177 1 829 1 935 1 183 1 338 839
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 406 525 497 437 689 939 786 687 570 549
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 350 220 110 50 90
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Kortfristiga skulder 167 256 193 302 488 540 929 385 718 192
Skulder och eget kapital 573 780 689 739 1 177 1 829 1 935 1 183 1 338 839
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 750 780 766 672 576 493 502
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 790 598 430 746 824 582 282 276 235
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 228 190 334 473 474 377 281 254 246
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 250 120 118 0 0
Omsättning 2 253 2 686 2 152 3 132 4 461 6 128 5 769 4 348 4 056 4 185
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 659 797 714 779 1 115 1 532 1 442 1 087 1 014 1 046
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 142 187 140 387 186 230 406 291 262 254
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -96 40 100 -204 -266 590 502 319 154 181
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -17,35% 11,67% -31,28% -30,13% -27,20% 6,22% 32,68% 7,20% -3,08% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -20,24% 3,59% 9,29% -33,56% -28,29% 28,38% 22,07% 20,29% 3,06% 9,77%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -5,87% 1,17% 2,99% -7,96% -7,46% 8,47% 7,40% 5,52% 1,01% 1,96%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 60,70% 57,48% 62,70% 100,00% 57,01% 58,62% 51,14% 49,84% 45,73% 45,62%
Rörelsekapital/omsättning 20,54% 21,07% 20,87% 11,77% 12,28% 18,06% 15,05% 14,26% 9,81% 8,72%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 70,86% 67,31% 72,13% 59,13% 58,54% 65,44% 49,00% 64,93% 45,29% 73,16%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 343,11% 296,88% 331,61% 221,52% 212,30% 305,00% 193,43% 261,04% 144,57% 286,46%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...