Visa allt om Sabai Sabai AB
Visa allt om Sabai Sabai AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 2 443 2 336 2 526 2 293 2 213 2 504 2 476 1 503 994 796
Övrig omsättning 210 193 264 167 92 156 120 41 560 126
Rörelseresultat (EBIT) 357 52 137 303 22 -63 184 -138 -136 -703
Resultat efter finansnetto 335 44 112 266 -3 -84 169 -136 -148 -706
Årets resultat 335 44 112 266 -3 -84 169 -136 -148 -706
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 215 243 265 275 295 315 335 292 233 278
Omsättningstillgångar 47 3 40 38 27 199 139 116 246 154
Tillgångar 262 245 305 313 322 513 474 407 479 432
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -95 -430 -474 -585 -851 -849 -765 -934 -798 -651
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 212 200 0 0
Kortfristiga skulder 358 676 779 899 1 173 1 362 1 026 1 141 1 278 1 082
Skulder och eget kapital 262 245 305 313 322 513 474 407 479 432
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 030 1 146 1 292 943 1 013 1 200 1 054 805 660 624
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 314 358 381 307 328 393 352 271 215 177
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 653 2 529 2 790 2 460 2 305 2 660 2 596 1 544 1 554 922
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 611 584 505 573 553 626 619 376 249 199
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 337 378 339 320 336 405 361 277 225 211
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 377 75 160 323 42 -43 204 -121 -91 -617
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,58% -7,52% 10,16% 3,62% -11,62% 1,13% 64,74% 51,21% 24,87% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 136,26% 21,22% 44,92% 96,81% 6,83% -12,28% 38,82% -33,17% -28,39% -162,50%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 14,61% 2,23% 5,42% 13,21% 0,99% -2,52% 7,43% -8,98% -13,68% -88,19%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 96,19% 94,39% 93,15% 95,16% 95,30% 91,97% 94,06% 95,68% 91,15% 89,70%
Rörelsekapital/omsättning -12,73% -28,81% -29,26% -37,55% -51,78% -46,45% -35,82% -68,20% -103,82% -116,58%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -36,26% -175,51% -155,41% -186,90% -264,29% -165,50% -161,39% -229,48% -166,60% -150,69%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 13,13% 0,44% 5,13% 4,23% 0,60% 5,51% 3,51% 3,77% 12,68% 3,51%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...