Visa allt om SL Fashion Outerwear AB
Visa allt om SL Fashion Outerwear AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06 2005-06 2004-06
Nettoomsättning 0 14 968 11 182 13 554 13 540 12 336 13 396 14 362 18 412 14 538
Övrig omsättning 2 1 77 48 549 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -10 480 -321 662 213 -667 157 -716 337 704
Resultat efter finansnetto -10 466 -330 715 124 -642 172 -795 245 622
Årets resultat -10 278 -330 516 124 -642 172 -275 144 320
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06 2005-06 2004-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 14 71 133 122 50 24 52
Omsättningstillgångar 221 1 471 1 075 1 818 1 474 2 086 2 680 2 227 3 831 3 729
Tillgångar 221 1 471 1 075 1 830 1 545 2 218 2 801 2 277 3 855 3 781
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 190 1 089 812 1 141 1 336 1 212 1 354 1 182 1 657 1 514
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 519 520
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 666 679 0 515 680
Kortfristiga skulder 31 381 264 688 210 341 768 1 095 1 163 1 067
Skulder och eget kapital 221 1 471 1 075 1 830 1 545 2 218 2 801 2 277 3 855 3 781
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
2005-06
2004-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 90 170 385 600 360 360 360
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 611 0 60 394 600 332 400 492 366
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 282 277 96 496 704 646 531 557 389
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 500 0 0 0 200 1
Omsättning 2 14 969 11 259 13 602 14 089 12 336 13 396 14 362 18 412 14 538
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 2 2 2 3 3 3 3 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 7 484 5 591 6 777 4 513 4 112 4 465 4 787 6 137 7 269
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 484 477 140 380 621 554 436 484 558
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -10 480 -314 681 232 -648 178 -683 365 739
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - 33,86% -17,50% 0,10% 9,76% -7,91% -6,73% -22,00% 26,65% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - 32,90% -29,77% 39,29% 13,92% -23,17% 9,28% -31,40% 8,74% 18,91%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - 3,23% -2,86% 5,30% 1,59% -4,17% 1,94% -4,98% 1,83% 4,92%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - 25,79% 25,35% 25,00% 23,92% 34,27% 29,97% 32,20% 32,61% 36,28%
Rörelsekapital/omsättning - 7,28% 7,25% 8,34% 9,34% 14,15% 14,27% 7,88% 14,49% 18,31%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 85,97% 74,03% 75,53% 62,35% 86,47% 54,64% 48,34% 51,91% 52,68% 49,94%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 712,90% 288,98% 320,45% 264,24% 690,95% 608,21% 335,16% 199,45% 312,90% 319,87%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...