Visa allt om Management o Resursutveckling Mats Redlund AB
Visa allt om Management o Resursutveckling Mats Redlund AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Nettoomsättning 0 0 0 0 586 1 096 978 910 949 801
Övrig omsättning - - - - 80 - 887 - 2 121 4 884
Rörelseresultat (EBIT) -11 -17 -24 -20 268 591 -773 230 2 495 579
Resultat efter finansnetto 30 28 1 232 105 413 791 -865 1 162 3 179 829
Årets resultat 22 26 960 1 090 248 441 -1 157 956 2 957 437
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 979 5 979 5 979 5 551 94 254 98 100 112 124
Omsättningstillgångar 120 426 792 248 5 941 6 419 6 027 7 161 6 110 3 597
Tillgångar 6 099 6 405 6 771 5 799 6 035 6 673 6 125 7 261 6 221 3 721
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 880 6 020 6 154 5 344 4 404 4 325 4 055 5 332 4 476 1 719
Obeskattade reserver 0 0 0 0 1 260 1 182 995 908 829 731
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 99 88 114 442
Kortfristiga skulder 219 385 618 455 371 1 166 977 934 801 829
Skulder och eget kapital 6 099 6 405 6 771 5 799 6 035 6 673 6 125 7 261 6 221 3 721
Löner & utdelning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
2012-12
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 150 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 52 32 32 32 21 21
Utdelning till aktieägare 0 162 160 150 150 170 170 120 100 200
Omsättning 0 0 0 0 666 1 096 1 865 910 3 070 5 685
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - 586 1 096 978 910 949 801
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - 229 79 74 60 83 40
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -11 -17 -24 -20 268 635 -771 242 2 503 590
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - - -100,00% - 12,07% 7,47% -4,11% 18,48% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - - 6,88% 14,21% -11,67% 21,72% 51,81% 23,35%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - - 70,82% 86,50% -73,11% 173,30% 339,62% 108,49%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - - 100,00% 100,00% -113,50% 88,13% 96,10% -479,78%
Rörelsekapital/omsättning - - - - 950,51% 479,29% 516,36% 684,29% 559,43% 345,57%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 96,41% 93,99% 90,89% 92,15% 88,36% 77,87% 78,18% 82,65% 81,54% 60,34%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 54,79% 110,65% 128,16% 54,51% 1 601,35% 550,51% 616,89% 766,70% 762,80% 433,90%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 6 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...