Visa allt om Stenblocks Måleri Aktiebolag
Visa allt om Stenblocks Måleri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 503 926 1 251 1 186 1 095 1 090 857 884 782 911
Övrig omsättning - 2 84 13 18 - 40 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -21 -155 51 60 18 1 -5 31 -49 25
Resultat efter finansnetto -29 -158 49 59 16 1 -7 29 -54 23
Årets resultat -29 -127 27 32 11 1 -7 29 -54 20
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 8 12 15 0 11 18 1 3 7
Omsättningstillgångar 147 235 341 334 304 325 256 231 196 288
Tillgångar 151 243 353 349 304 337 274 232 200 295
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 19 47 174 147 115 105 104 111 82 136
Obeskattade reserver 0 0 32 19 3 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 79 195 147 183 186 233 170 121 118 160
Skulder och eget kapital 151 243 353 349 304 337 274 232 200 295
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 300 301 268 251
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 528 546 561 501 509 83 38 76 123
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 198 191 189 166 201 171 138 169 183
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 503 928 1 335 1 199 1 113 1 090 897 884 782 911
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 503 463 626 593 548 545 429 442 391 456
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 280 377 377 375 337 356 288 239 257 280
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -17 -151 55 63 18 7 -3 34 -46 33
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -45,68% -25,98% 5,48% 8,31% 0,46% 27,19% -3,05% 13,04% -14,16% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -13,91% -63,79% 14,45% 17,19% 5,92% 0,30% -1,82% 13,36% -24,50% 8,47%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -4,17% -16,74% 4,08% 5,06% 1,64% 0,09% -0,58% 3,51% -6,27% 2,74%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 85,09% 84,34% 82,25% 80,86% 83,84% 83,39% 81,68% 85,63% 82,86% 84,52%
Rörelsekapital/omsättning 13,52% 4,32% 15,51% 12,73% 10,78% 8,44% 10,04% 12,44% 9,97% 14,05%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 12,58% 19,34% 56,36% 46,37% 38,56% 31,16% 37,96% 47,84% 41,00% 46,10%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 146,84% 104,62% 214,29% 159,02% 153,23% 131,33% 137,06% 176,86% 147,46% 155,62%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...