Visa allt om Wasabi Brands Sverige AB
Visa allt om Wasabi Brands Sverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 5 891 6 327 6 299 6 015 6 601 5 697 5 129 5 265 4 638 4 104
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -213 -8 251 120 218 217 -206 195 -5 -110
Resultat efter finansnetto -229 -22 226 83 192 185 -234 177 -40 -177
Årets resultat -229 -22 -74 65 192 185 -234 177 -40 -7
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 656 670 741 830 927 949 1 044 881 943 1 041
Omsättningstillgångar 430 528 517 813 884 314 360 469 340 228
Tillgångar 1 086 1 198 1 258 1 643 1 811 1 263 1 404 1 350 1 283 1 269
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 53 283 304 459 394 202 17 251 74 114
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 191 266 317 427 591 355 388 81 306 408
Kortfristiga skulder 842 650 637 758 827 706 999 1 018 903 747
Skulder och eget kapital 1 086 1 198 1 258 1 643 1 811 1 263 1 404 1 350 1 283 1 269
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 351 354 261 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 2 450 2 263 2 172 2 184 1 924 1 336 1 264 1 132 1 165
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 815 666 557 673 569 459 406 401 346
Utdelning till aktieägare 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 891 6 327 6 299 6 015 6 601 5 697 5 129 5 265 4 638 4 104
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 10 9 9 9 8 7 7 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 736 633 700 668 733 712 733 752 773 684
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 381 329 330 306 321 314 309 290 300 253
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -140 63 341 217 319 312 -87 293 111 3
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -6,89% 0,44% 4,72% -8,88% 15,87% 11,07% -2,58% 13,52% 13,01% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -19,61% -0,67% 19,95% 7,36% 12,04% 17,26% -14,60% 14,59% -0,39% -8,67%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -3,62% -0,13% 3,98% 2,01% 3,30% 3,83% -4,00% 3,74% -0,11% -2,68%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 70,50% 72,26% 72,39% 70,67% 69,37% 68,37% 64,67% 66,31% 65,20% 61,55%
Rörelsekapital/omsättning -6,99% -1,93% -1,91% 0,91% 0,86% -6,88% -12,46% -10,43% -12,14% -12,65%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 4,88% 23,62% 24,17% 27,94% 21,76% 15,99% 1,21% 18,59% 5,77% 8,98%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 37,41% 66,31% 63,11% 96,04% 94,32% 26,77% 21,72% 34,77% 24,92% 23,69%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...