Visa allt om Real Competence Svenska AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 24 980 34 585 38 559 28 510 24 562 22 758 21 909 21 197 19 138 16 697
Övrig omsättning 2 - 27 - - - - 1 11 -
Rörelseresultat (EBIT) -369 3 273 5 566 3 116 2 135 2 631 3 268 3 362 2 404 3 743
Resultat efter finansnetto -352 3 299 5 561 3 121 2 143 2 642 3 307 3 415 2 473 3 673
Årets resultat 13 2 102 3 167 2 194 441 28 272 1 418 1 350 2 014
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 594 497 497 635 678 513 532 289 275 240
Omsättningstillgångar 14 421 19 283 21 313 14 789 13 186 11 616 11 095 11 264 10 804 9 486
Tillgångar 15 015 19 780 21 810 15 424 13 864 12 129 11 627 11 553 11 079 9 726
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 549 8 536 9 434 6 667 4 873 4 832 5 204 5 332 4 314 4 164
Obeskattade reserver 2 734 3 271 3 008 2 496 2 457 2 231 2 231 2 231 1 554 927
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 732 7 973 9 368 6 261 6 534 5 066 4 192 3 990 5 210 4 635
Skulder och eget kapital 15 015 19 780 21 810 15 424 13 864 12 129 11 627 11 553 11 079 9 726
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 1 260 1 393 1 300 1 198
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 9 249 7 788 6 407 6 818 7 800 5 026
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 3 660 3 151 2 848 3 310 3 277 2 392
Utdelning till aktieägare 0 2 000 0 0 400 400 400 400 400 1 200
Omsättning 24 982 34 585 38 586 28 510 24 562 22 758 21 909 21 198 19 149 16 697
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 13 21 25 21 19 13 16 16 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 123 2 660 1 836 1 140 1 170 1 198 1 685 1 325 1 196 1 518
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 765 644 560 579 623 591 839 769 789 874
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -367 3 273 5 566 3 159 2 183 2 650 3 287 3 381 2 423 3 746
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -27,77% -10,31% 35,25% 16,07% 7,93% 3,88% 3,36% 10,76% 14,62% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -2,34% 16,70% 25,52% 20,25% 15,46% 21,78% 28,46% 29,59% 22,34% 38,58%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1,41% 9,55% 14,44% 10,95% 8,72% 11,61% 15,10% 16,13% 12,93% 22,47%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 33,91% 41,08% 51,38% 70,70% 71,20% 70,42% 74,50% 83,96% 89,72% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 34,78% 32,70% 30,98% 29,91% 27,08% 28,78% 31,51% 34,32% 29,23% 29,05%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 57,82% 56,05% 54,01% 55,85% 48,97% 54,19% 59,72% 60,38% 49,28% 49,84%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 251,59% 241,85% 227,51% 236,21% 201,81% 229,29% 264,67% 282,31% 207,37% 204,66%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...