Visa allt om Avancit AB
Visa allt om Avancit AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 5 351 5 435 6 305 5 834 7 101 6 513 6 606 6 157 5 491 5 417
Övrig omsättning - - 147 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 170 367 318 -113 693 822 1 127 955 669 464
Resultat efter finansnetto 170 367 320 -78 687 825 1 129 1 274 694 458
Årets resultat 125 277 301 1 349 595 814 999 496 319
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 306 2 292 2 322 2 495 3 003 3 046 2 589 2 234 1 266 1 766
Omsättningstillgångar 2 075 2 525 2 770 2 618 2 750 2 741 2 985 2 307 2 437 1 550
Tillgångar 4 380 4 817 5 092 5 113 5 752 5 787 5 574 4 541 3 704 3 316
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 449 3 824 4 027 3 845 4 345 4 396 4 001 3 386 2 587 2 291
Obeskattade reserver 0 0 0 84 189 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 932 993 1 065 1 184 1 219 1 391 1 573 1 154 1 116 1 025
Skulder och eget kapital 4 380 4 817 5 092 5 113 5 752 5 787 5 574 4 541 3 704 3 316
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - - - 0 0 1 949 2 015 1 616 1 577
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 580 2 614 3 421 3 317 3 689 3 209 984 665 739 842
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 116 1 085 1 335 1 237 1 412 1 204 1 152 1 176 1 094 1 070
Utdelning till aktieägare 2 000 500 480 120 500 400 200 200 200 200
Omsättning 5 351 5 435 6 452 5 834 7 101 6 513 6 606 6 157 5 491 5 417
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 6 7 10 11 8 7 6 6 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 892 906 901 583 646 814 944 1 026 915 774
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 651 658 718 465 468 569 627 682 612 527
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 193 397 348 -86 707 869 1 172 1 029 761 585
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,55% -13,80% 8,07% -17,84% 9,03% -1,41% 7,29% 12,13% 1,37% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,88% 7,62% 6,28% -1,53% 12,05% 14,26% 20,24% 28,06% 18,90% 14,02%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,18% 6,75% 5,08% -1,34% 9,76% 12,67% 17,08% 20,69% 12,75% 8,58%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 99,34% 99,62% 99,23% 99,28% 98,80% 98,40% 98,02% 97,85% 98,08%
Rörelsekapital/omsättning 21,36% 28,19% 27,04% 24,58% 21,56% 20,73% 21,37% 18,73% 24,06% 9,69%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 78,74% 79,39% 79,08% 76,41% 77,96% 75,96% 71,78% 74,57% 69,84% 69,09%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 222,64% 254,28% 260,09% 221,11% 225,59% 197,05% 189,76% 199,91% 218,37% 151,22%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...