Visa allt om Installationsgruppen Bohuslän AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 69 730 75 172 57 566 62 238 64 580 54 434 54 851 17 757 24 584 21 977
Övrig omsättning 239 1 013 2 178 1 163 677 1 052 744 685 558 1 378
Rörelseresultat (EBIT) 3 387 5 127 2 176 346 953 1 074 809 -166 615 2 213
Resultat efter finansnetto 3 106 5 030 1 798 70 675 785 400 -495 376 2 087
Årets resultat 2 110 3 789 1 360 1 775 313 432 451 145 9 1 115
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 77 2 104 4 942 3 541 2 590 4 398 6 707 7 980 8 400 8 825
Omsättningstillgångar 24 553 23 811 17 914 20 821 22 022 19 669 22 407 9 367 9 518 7 949
Tillgångar 24 630 25 914 22 856 24 362 24 612 24 067 29 114 17 346 17 918 16 774
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 324 3 223 1 905 5 545 3 770 3 458 3 026 1 628 1 483 2 474
Obeskattade reserver 0 0 0 0 2 256 2 073 2 043 1 343 1 468 1 499
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 7 065 1 991 5 931 6 935 6 551 6 189 5 372 8 712 8 931 8 520
Kortfristiga skulder 14 242 20 701 15 020 11 882 12 034 12 348 18 674 5 664 6 036 4 280
Skulder och eget kapital 24 630 25 914 22 856 24 362 24 612 24 067 29 114 17 346 17 918 16 774
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 0 265
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 13 845 12 800 11 903 3 316 5 661 4 455
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 5 008 4 257 3 946 1 436 1 815 1 723
Utdelning till aktieägare 0 400 0 5 000 0 0 0 0 0 1 000
Omsättning 69 969 76 185 59 744 63 401 65 257 55 486 55 595 18 442 25 142 23 355
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 37 46 42 45 41 43 41 12 18 17
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 885 1 634 1 371 1 383 1 575 1 266 1 338 1 480 1 366 1 293
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 611 427 402 464 471 408 390 395 414 389
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 443 5 354 2 984 1 679 2 954 3 352 3 097 255 1 071 2 616
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -7,24% 30,58% -7,51% -3,63% 18,64% -0,76% 208,90% -27,77% 11,86% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 13,75% 20,73% 9,66% 1,63% 4,06% 5,05% 3,21% -0,37% 3,88% 13,49%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,86% 7,14% 3,84% 0,64% 1,55% 2,23% 1,70% -0,36% 2,83% 10,30%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 49,63% 42,39% 45,07% 45,88% 44,51% 49,13% 45,51% 40,64% 43,88% 47,45%
Rörelsekapital/omsättning 14,79% 4,14% 5,03% 14,36% 15,47% 13,45% 6,81% 20,85% 14,16% 16,69%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 13,50% 12,44% 8,33% 22,76% 22,47% 21,09% 15,87% 15,09% 14,31% 21,34%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 137,71% 92,24% 75,78% 112,51% 122,44% 103,09% 84,44% 134,30% 120,94% 120,35%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...