Visa allt om Bröderna Nilsson Holding Göteborg AB
Visa allt om Bröderna Nilsson Holding Göteborg AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Nettoomsättning 190 432 212 758 125 403 231 762 224 776 222 672 226 242 218 564 177 980 163 648
Övrig omsättning 1 085 1 262 224 599 732 822 262 75 232 126
Rörelseresultat (EBIT) 317 13 759 15 100 25 722 25 508 20 473 13 710 19 297 10 751 9 257
Resultat efter finansnetto 541 14 092 15 304 27 251 25 248 20 616 13 531 16 816 11 209 10 184
Årets resultat 335 10 823 11 451 20 538 17 458 14 489 9 786 11 119 8 103 7 370
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 46 397 45 349 51 573 57 329 69 324 58 323 62 497 45 583 44 750 37 465
Omsättningstillgångar 95 691 98 663 79 304 85 966 61 494 72 646 58 068 62 716 47 909 48 975
Tillgångar 142 089 144 012 130 877 143 295 130 818 130 969 120 565 108 299 92 659 86 439
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 99 951 99 617 88 794 96 176 86 812 84 814 80 617 69 867 64 748 59 645
Minoritetsintressen 0 0 0 982 997 724 5 365 144 28
Avsättningar (tkr) 10 561 11 539 10 967 10 142 9 792 8 537 7 339 3 407 3 920 3 029
Långfristiga skulder 2 219 1 673 2 138 0 204 102 102 102 0 0
Kortfristiga skulder 29 358 31 183 28 978 35 995 33 014 36 792 32 502 34 558 23 847 23 738
Skulder och eget kapital 142 089 144 012 130 877 143 295 130 818 130 969 120 565 108 299 92 659 86 439
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Löner till styrelse & VD 2 360 2 005 1 110 2 656 2 586 2 022 1 755 1 845 1 652 2 218
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 29 317 31 902 16 159 30 221 28 264 26 478 22 978 21 741 20 814 17 768
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 13 788 13 592 6 887 12 546 14 830 10 569 9 649 9 436 8 723 8 213
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 191 517 214 020 125 627 232 361 225 508 223 494 226 504 218 639 178 212 163 774
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 74 78 85 87 85 91 81 77 72 74
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 573 2 728 1 475 2 664 2 644 2 447 2 793 2 838 2 472 2 211
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 614 609 292 533 548 452 429 453 445 388
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 6 521 23 757 21 345 33 506 32 267 27 211 20 326 25 700 16 350 14 593
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -10,49% 69,66% - 3,11% 0,94% -1,58% 3,51% 22,80% 8,76% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,42% 9,82% 11,78% 19,02% 19,84% 16,17% 11,68% 17,90% 12,10% 11,79%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,31% 6,65% 12,29% 11,76% 11,54% 9,51% 6,23% 8,87% 6,30% 6,23%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 15,83% 21,26% 49,39% 48,78% 50,82% 46,99% 44,30% 44,89% 42,79% 43,67%
Rörelsekapital/omsättning 34,83% 31,72% 40,13% 21,56% 12,67% 16,10% 11,30% 12,88% 13,52% 15,42%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 70,34% 69,17% 67,85% 67,12% 66,36% 64,76% 66,87% 64,51% 69,88% 69,00%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 275,10% 280,27% 244,48% 208,48% 138,82% 152,69% 148,21% 153,03% 151,47% 155,15%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 6 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Nettoomsättning 4 885 3 054 1 527 3 299 3 302 2 492 2 504 2 534 950 985
Övrig omsättning 215 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 5 099 1 009 378 787 743 480 563 1 203 -488 -344
Resultat efter finansnetto 5 099 1 010 374 788 18 599 713 16 213 24 335 -489 -343
Årets resultat 3 655 519 -300 614 18 465 697 16 117 23 987 -358 -126
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 47 899 45 775 47 606 42 492 44 432 49 048 42 421 29 018 30 144 31 289
Omsättningstillgångar 48 288 371 5 475 10 588 3 524 19 593 12 945 1 556 1 537
Tillgångar 47 947 46 063 47 977 47 967 55 021 52 572 62 015 41 962 31 701 32 826
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 25 503 21 848 21 329 39 829 51 516 48 512 57 814 40 739 22 751 25 727
Obeskattade reserver 1 547 1 151 830 660 484 342 265 328 271 248
Avsättningar (tkr) 2 272 2 411 2 550 2 620 2 759 3 464 3 631 82 93 98
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 18 626 20 653 23 269 4 859 263 255 305 814 8 586 6 752
Skulder och eget kapital 47 947 46 063 47 977 47 967 55 021 52 572 62 015 41 962 31 701 32 826
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - 0 - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 18 200 12 300 16 000 0 0 0 0
Omsättning 5 100 3 054 1 527 3 299 3 302 2 492 2 504 2 534 950 985
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 5 099 2 975 378 2 759 2 744 2 265 1 744 2 348 657 800
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 59,95% 100,00% - -0,09% 32,50% -0,48% -1,18% 166,74% -3,55% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,63% 2,19% 0,79% 1,64% 33,80% 1,36% 26,14% 58,00% -1,54% -1,05%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 104,38% 33,07% 24,75% 23,89% 563,26% 28,65% 647,48% 960,38% -51,37% -34,92%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 39,39% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -380,31% -666,83% -1 499,54% 18,67% 312,69% 131,18% 770,29% 478,73% -740,00% -529,44%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 55,71% 49,38% 45,81% 84,11% 94,28% 92,76% 93,54% 97,66% 72,38% 78,92%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 0,26% 1,39% 1,59% 112,68% 4 025,86% 1 381,96% 6 423,93% 1 590,29% 18,12% 22,76%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 6 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...