Visa allt om Cykelhuset Fredric Fåglum AB
Visa allt om Cykelhuset Fredric Fåglum AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 5 955 6 094 5 824 5 192 4 737 4 700 4 184 5 736 5 739 4 122
Övrig omsättning - - - 8 54 1 15 - 53 27
Rörelseresultat (EBIT) -11 395 425 392 -55 -22 -338 -465 -375 186
Resultat efter finansnetto -51 358 391 350 -136 -118 -389 -525 -438 176
Årets resultat -51 358 391 350 -136 -118 -389 -525 -438 146
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 5 9 155 206 127
Omsättningstillgångar 2 354 2 140 1 901 1 522 1 764 1 585 1 536 2 049 2 134 990
Tillgångar 2 354 2 140 1 901 1 522 1 764 1 589 1 545 2 203 2 340 1 117
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 100 100 -538 -929 -1 279 -1 143 -1 025 -636 -112 326
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 742 640 806 1 029 1 195 1 631 1 823 1 620 1 145 251
Kortfristiga skulder 1 510 1 400 1 632 1 421 1 847 1 102 746 1 219 1 306 540
Skulder och eget kapital 2 354 2 140 1 901 1 522 1 764 1 589 1 545 2 203 2 340 1 117
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 81 176 133 163 163 187 207
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 757 611 584 566 610 537 928 995 407
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 220 150 124 150 223 222 354 391 174
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 955 6 094 5 824 5 200 4 791 4 701 4 199 5 736 5 792 4 149
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 4 4 6 7 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 985 2 031 1 941 1 731 1 579 1 175 1 046 956 820 1 031
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 307 287 227 264 298 243 231 241 225 197
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -11 395 425 392 -50 -17 -333 -413 -323 222
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -2,28% 4,64% 12,17% 9,61% 0,79% 12,33% -27,06% -0,05% 39,23% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -0,47% 18,46% 22,36% 25,76% -3,12% -1,38% -21,88% -21,11% -15,98% 16,65%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,18% 6,48% 7,30% 7,55% -1,16% -0,47% -8,08% -8,11% -6,52% 4,51%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 31,05% 34,62% 32,76% 36,34% 30,42% 33,85% 35,99% 35,84% 37,27% 39,11%
Rörelsekapital/omsättning 14,17% 12,14% 4,62% 1,95% -1,75% 10,28% 18,88% 14,47% 14,43% 10,92%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 4,25% 4,67% -28,30% -61,04% -72,51% -71,93% -66,34% -28,87% -4,79% 29,19%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 10,33% 14,29% 13,85% 11,82% 8,18% 13,16% 35,92% 20,84% 13,94% 22,78%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...