Visa allt om Sydtrack i Karlskrona AB
Visa allt om Sydtrack i Karlskrona AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 1 906 1 803 1 744 1 587 1 903 1 866 1 990 1 880 1 988 1 709
Övrig omsättning - - - - 31 5 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 288 264 102 138 254 430 283 62 325 208
Resultat efter finansnetto 289 266 103 144 264 437 284 66 338 208
Årets resultat 171 207 148 100 146 300 208 64 197 156
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 6 12 17 23 0 42 84 125
Omsättningstillgångar 1 189 1 247 1 096 1 188 1 236 1 179 1 005 781 936 730
Tillgångar 1 189 1 247 1 101 1 200 1 253 1 202 1 005 822 1 019 856
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 733 862 755 762 805 789 688 531 587 579
Obeskattade reserver 277 207 207 295 288 223 194 194 218 155
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 179 178 140 143 161 190 122 98 214 121
Skulder och eget kapital 1 189 1 247 1 101 1 200 1 253 1 202 1 005 822 1 019 856
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - - - 387 360 350 331 314
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 444 440 426 419 396 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 233 237 217 212 193 190 179 173 166 153
Utdelning till aktieägare 400 300 100 155 143 130 200 50 120 190
Omsättning 1 906 1 803 1 744 1 587 1 934 1 871 1 990 1 880 1 988 1 709
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 906 1 803 1 744 1 587 1 903 1 866 1 990 1 880 1 988 1 709
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 677 676 643 631 589 577 539 528 497 467
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 288 270 108 144 260 436 325 104 367 250
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,71% 3,38% 9,89% -16,61% 1,98% -6,23% 5,85% -5,43% 16,33% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 24,31% 21,33% 9,36% 12,00% 21,15% 36,44% 28,26% 8,03% 33,17% 24,30%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 15,16% 14,75% 5,91% 9,07% 13,93% 23,47% 14,27% 3,51% 17,00% 12,17%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 67,05% 69,16% 61,41% 66,48% 61,53% 72,45% 65,13% 53,67% 62,42% 60,50%
Rörelsekapital/omsättning 52,99% 59,29% 54,82% 65,85% 56,49% 53,00% 44,37% 36,33% 36,32% 35,63%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 79,82% 82,07% 83,24% 81,62% 81,19% 79,31% 82,68% 81,59% 73,01% 80,68%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 625,14% 657,30% 714,29% 768,53% 704,35% 563,68% 726,23% 685,71% 381,31% 533,06%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...