Visa allt om planoform i göteborg AB
Visa allt om planoform i göteborg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 17 688 13 272 12 903 8 804 5 757 9 928 7 216 6 274 6 630 8 479
Övrig omsättning 54 50 10 502 1 374 564 345 573 275 247
Rörelseresultat (EBIT) 368 181 62 -81 40 609 233 296 -658 458
Resultat efter finansnetto 363 176 59 -124 27 588 207 263 -681 446
Årets resultat 270 131 35 6 24 292 184 263 -481 249
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 700 462 594 795 841 658 765 254 503 724
Omsättningstillgångar 5 097 3 972 3 954 1 983 2 156 1 848 1 055 1 345 1 017 910
Tillgångar 5 797 4 434 4 548 2 778 2 996 2 506 1 820 1 599 1 520 1 634
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 650 380 249 214 208 384 92 -92 -356 375
Obeskattade reserver 0 0 0 0 156 173 0 0 0 200
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 63 164 265 366 0
Kortfristiga skulder 5 148 4 054 4 300 2 564 2 632 1 886 1 564 1 427 1 510 1 059
Skulder och eget kapital 5 797 4 434 4 548 2 778 2 996 2 506 1 820 1 599 1 520 1 634
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 277 480 480 74 391 345
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Löner till övriga anställda - 479 680 713 144 58 50 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 0
Sociala kostnader - 180 338 406 305 275 265 68 191 120
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 200 0 0 0 250
Omsättning 17 742 13 322 12 913 9 306 7 131 10 492 7 561 6 847 6 905 8 726
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 8 844 6 636 4 301 2 935 2 879 4 964 3 608 3 137 3 315 4 240
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 494 341 347 383 390 425 425 91 318 257
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 627 338 333 253 303 807 464 396 -474 653
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 33,27% 2,86% 46,56% 52,93% -42,01% 37,58% 15,01% -5,37% -21,81% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,38% 4,10% 1,39% -2,92% 1,34% 24,30% 12,80% 18,57% -43,16% 28,15%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,09% 1,37% 0,49% -0,92% 0,69% 6,13% 3,23% 4,73% -9,89% 5,43%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 18,01% 17,37% 21,20% 29,83% 21,45% 25,14% 30,93% 18,01% 16,83% 26,42%
Rörelsekapital/omsättning -0,29% -0,62% -2,68% -6,60% -8,27% -0,38% -7,05% -1,31% -7,44% -1,76%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 11,21% 8,57% 5,47% 7,70% 10,78% 20,41% 5,05% -5,75% -23,42% 31,76%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 99,01% 97,98% 87,12% 77,34% 81,91% 90,77% 67,46% 94,25% 67,35% 85,93%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...