Visa allt om Bokhållarna i Torsby AB
Visa allt om Bokhållarna i Torsby AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Nettoomsättning 2 043 1 920 1 837 1 725 1 710 1 702 1 694 1 688 1 561 0
Övrig omsättning 2 - 3 - - 5 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 518 542 451 368 325 286 202 211 277 -8
Resultat efter finansnetto 516 540 447 364 321 274 191 197 252 -8
Årets resultat 400 398 347 272 235 206 146 148 157 -8
Balansräkningar (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 9 14 19 24 32 64 96 138 0
Omsättningstillgångar 891 860 766 677 673 703 723 767 694 163
Tillgångar 895 868 780 696 697 735 787 863 832 163
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 533 534 486 409 377 342 286 290 258 101
Obeskattade reserver 79 75 45 43 43 43 52 61 59 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 60 120 180 0
Kortfristiga skulder 283 260 249 244 277 350 389 393 335 62
Skulder och eget kapital 895 868 780 696 697 735 787 863 832 163
Löner & utdelning (tkr)
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Löner till styrelse & VD - - - - - - 390 385 243 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 784 801 725 533 795 420 402 402 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 254 255 228 245 256 280 275 257 0
Utdelning till aktieägare 400 400 350 270 240 200 150 150 60 0
Omsättning 2 045 1 920 1 840 1 725 1 710 1 707 1 694 1 688 1 561 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 022 960 919 863 855 851 847 844 781 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 559 530 537 475 525 536 553 542 456 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 523 547 456 373 358 318 234 243 309 -8
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,41% 4,52% 6,49% 0,88% 0,47% 0,47% 0,36% 8,14% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 57,88% 62,44% 57,82% 52,87% 46,63% 38,91% 25,67% 24,45% 33,29% -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 25,35% 28,23% 24,55% 21,33% 19,01% 16,80% 11,92% 12,50% 17,75% -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -
Rörelsekapital/omsättning 29,76% 31,25% 28,14% 25,10% 23,16% 20,74% 19,72% 22,16% 23,00% -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 66,44% 68,26% 66,81% 63,58% 58,64% 50,84% 41,21% 38,81% 36,12% 61,96%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 314,84% 330,77% 307,63% 277,46% 242,96% 200,86% 185,86% 195,17% 207,16% 262,90%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...