Visa allt om Hässleholms Storbutik AB
Visa allt om Hässleholms Storbutik AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 13 791 176 917 172 796 171 105 165 766 157 927 153 065 149 884 135 936 125 097
Övrig omsättning 21 9 14 26 48 160 254 173 - -
Rörelseresultat (EBIT) 345 6 069 6 062 5 622 3 535 3 042 3 566 3 366 1 200 2 325
Resultat efter finansnetto 234 6 060 6 074 5 641 3 544 3 094 3 555 3 306 981 2 325
Årets resultat 181 3 552 8 642 4 398 1 497 1 641 2 560 2 021 603 1 613
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 6 200 7 134 7 528 8 241 8 315 6 813 6 889 7 735 4 705
Omsättningstillgångar 6 757 15 533 13 965 12 699 12 331 12 280 11 938 10 878 8 959 8 897
Tillgångar 6 757 21 733 21 099 20 227 20 571 20 595 18 751 17 767 16 694 13 602
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 360 3 980 8 980 4 985 4 091 5 881 4 627 4 680 2 869 2 357
Obeskattade reserver 1 500 1 500 0 5 013 5 020 3 513 2 652 2 589 2 039 1 904
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 725 0
Kortfristiga skulder 4 897 16 254 12 120 10 229 11 460 11 201 11 471 10 498 11 061 9 341
Skulder och eget kapital 6 757 21 733 21 099 20 227 20 571 20 595 18 751 17 767 16 694 13 602
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 0 480 509 480 480
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 309 13 496 13 702 13 328 13 229 12 336 11 298 10 982 9 504 8 676
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 325 4 342 3 825 3 975 3 812 3 749 3 487 3 387 3 831 3 178
Utdelning till aktieägare 0 3 800 14 782 3 500 3 504 3 286 388 1 112 210 91
Omsättning 13 812 176 926 172 810 171 131 165 814 158 087 153 319 150 057 135 936 125 097
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 44 45 45 41 42 45 49 45 40
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 758 4 021 3 840 3 802 4 043 3 760 3 401 3 059 3 021 3 127
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 344 431 403 397 433 400 356 316 309 318
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 459 7 609 7 601 7 143 5 140 4 501 4 980 4 698 2 578 3 061
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -92,20% 2,38% 0,99% 3,22% 4,96% 3,18% 2,12% 10,26% 8,66% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,34% 27,94% 28,78% 27,95% 17,32% 15,07% 19,10% 18,95% 7,24% 17,67%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,62% 3,43% 3,51% 3,30% 2,15% 1,97% 2,34% 2,25% 0,89% 1,92%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 23,49% 21,26% 21,44% 21,33% 21,60% 21,86% 21,72% 21,94% 21,28% 21,81%
Rörelsekapital/omsättning 13,49% -0,41% 1,07% 1,44% 0,53% 0,68% 0,31% 0,25% -1,55% -0,35%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 22,64% 23,70% 42,56% 43,98% 37,87% 41,13% 35,10% 37,08% 25,98% 27,41%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 137,98% 59,42% 68,80% 74,62% 63,89% 68,10% 57,51% 53,50% 34,85% 50,22%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...