Visa allt om Markentreprenad i Uppsala AB
Visa allt om Markentreprenad i Uppsala AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 41 847 29 345 29 257 15 168 14 550 16 220 15 953 12 647 15 526 14 055
Övrig omsättning 180 - 403 124 949 37 788 32 197 22
Rörelseresultat (EBIT) 1 742 319 426 -300 149 254 241 138 -41 993
Resultat efter finansnetto 1 683 284 389 -345 29 165 184 -60 -361 771
Årets resultat 504 430 345 -345 15 120 184 -60 -171 416
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 246 2 171 1 000 1 179 3 977 3 192 1 707 4 061 6 231 3 828
Omsättningstillgångar 4 538 6 868 5 690 4 030 2 580 2 985 2 633 3 028 2 145 2 257
Tillgångar 8 784 9 039 6 690 5 209 6 557 6 176 4 340 7 089 8 375 6 085
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 930 1 426 996 651 995 980 860 698 757 929
Obeskattade reserver 1 020 0 26 0 0 0 0 0 0 190
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 414 907 29 603 1 293 1 043 585 2 029 3 743 1 849
Kortfristiga skulder 4 421 6 707 5 639 3 956 4 268 4 154 2 895 4 362 3 875 3 118
Skulder och eget kapital 8 784 9 039 6 690 5 209 6 557 6 176 4 340 7 089 8 375 6 085
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 277 230 264 466 390
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 6 179 4 200 3 408 3 820 3 778 2 622 2 521 2 651 2 922 2 482
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 2 192 1 561 1 149 1 373 163 98 880 1 008 1 227 1 063
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 42 027 29 345 29 660 15 292 15 499 16 257 16 741 12 679 15 723 14 077
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 20 14 10 11 10 8 8 9 9 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 092 2 096 2 926 1 379 1 455 2 028 1 994 1 405 1 725 14 055
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 440 427 461 482 515 496 460 448 539 3 969
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 498 690 753 31 895 1 065 1 290 1 549 1 078 1 975
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 42,60% 0,30% 92,89% 4,25% -10,30% 1,67% 26,14% -18,54% 10,47% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 19,85% 3,53% 6,40% -5,72% 2,29% 4,13% 6,68% 1,97% -0,49% 16,32%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,17% 1,09% 1,46% -1,96% 1,03% 1,57% 1,82% 1,11% -0,26% 7,07%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 31,55% 27,41% 20,58% 38,84% 39,43% 35,04% 29,74% 50,37% 55,13% 62,20%
Rörelsekapital/omsättning 0,28% 0,55% 0,17% 0,49% -11,60% -7,21% -1,64% -10,55% -11,14% -6,13%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 31,03% 15,78% 15,19% 12,50% 15,17% 15,87% 19,82% 9,85% 9,04% 17,52%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 102,65% 102,40% 100,90% 101,87% 60,45% 71,86% 90,95% 69,42% 55,35% 72,39%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...