Visa allt om Enfo Sweden AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 582 008 612 357 676 175 554 774 402 223 315 439 254 886 208 945 186 762 150 098
Övrig omsättning 2 871 29 176 0 0 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) -30 096 -44 423 -44 177 -18 788 -29 503 -22 168 -6 609 -5 011 -5 714 -12 466
Resultat efter finansnetto -25 659 -46 344 -42 928 -18 823 -48 306 -20 641 -6 022 -168 -4 318 441
Årets resultat -25 447 -46 344 -46 428 -36 738 -29 786 8 854 200 4 900 31 1 269
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 194 210 283 785 295 682 342 206 351 265 267 800 268 466 224 103 217 283 207 151
Omsättningstillgångar 198 716 228 114 225 458 163 022 120 679 108 167 72 064 131 478 113 856 122 525
Tillgångar 392 926 511 899 521 140 505 228 471 944 375 967 340 530 355 581 331 139 329 676
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 92 451 54 447 100 791 107 219 143 957 173 743 164 889 150 966 146 066 146 035
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 2 772 3 653 18 493
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 115 259 115 259 123 870 133 259 45 259 45 259 45 259 45 259 49 285
Kortfristiga skulder 300 475 342 193 305 090 274 139 194 728 156 965 130 382 156 584 136 161 115 863
Skulder och eget kapital 392 926 511 899 521 140 505 228 471 944 375 967 340 530 355 581 331 139 329 676
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 1 608 1 610 1 640 1 521 1 499 1 640 1 464 1 366 2 260 1 595
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 132 - - 0 182
Löner till övriga anställda 256 216 220 898 290 572 59 128 54 841 35 180 22 471 10 457 23 975 19 415
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 127 575 109 320 52 947 28 333 26 498 16 207 10 146 9 058 12 070 10 542
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 584 879 641 533 676 175 554 774 402 223 315 439 254 886 208 945 186 762 150 098
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 377 369 409 98 90 66 50 19 27 29
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 544 1 660 1 653 5 661 4 469 4 779 5 098 10 997 6 917 5 176
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 038 925 875 968 969 841 718 1 166 1 460 1 123
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -17 784 -32 534 -34 093 -16 772 -27 039 -18 534 -3 241 -1 476 -1 581 -10 807
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -4,96% -9,44% 21,88% 37,93% 27,51% 23,76% 21,99% 11,88% 24,43% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -4,41% -7,08% -6,59% -2,22% -9,18% -4,42% -0,42% 1,23% 0,09% 0,68%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -2,98% -5,92% -5,08% -2,02% -10,78% -5,27% -0,56% 2,10% 0,16% 1,50%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 80,77% 66,61% 68,25% 30,60% 27,59% 28,28% 25,80% 20,90% 41,07% 41,67%
Rörelsekapital/omsättning -17,48% -18,63% -11,78% -20,03% -18,41% -15,47% -22,88% -12,02% -11,94% 4,44%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 23,53% 10,64% 19,34% 21,22% 30,50% 46,21% 48,42% 43,06% 44,92% 48,43%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 66,13% 66,66% 73,90% 59,47% 61,97% 68,91% 55,27% 83,97% 83,62% 105,75%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...