Visa allt om Moab-Gruppen AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 110 057 93 193 93 270 105 285 100 140 60 640 44 047 40 642 49 458 34 877
Övrig omsättning 137 40 65 96 0 86 0 0 192 0
Rörelseresultat (EBIT) 84 1 933 1 499 3 670 2 625 1 488 326 -1 168 1 805 -1 720
Resultat efter finansnetto 84 1 923 1 480 3 660 2 620 1 487 356 -1 171 1 807 -1 705
Årets resultat 54 1 096 799 2 081 1 522 1 818 189 -91 1 568 -877
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 88 76 13 27 740 59 14 15 26 854
Omsättningstillgångar 19 910 18 262 29 748 25 555 18 808 15 776 8 034 6 790 9 236 9 261
Tillgångar 19 999 18 338 29 761 25 581 19 549 15 835 8 048 6 805 9 262 10 116
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 096 2 042 2 446 3 647 3 766 3 444 1 626 1 437 3 329 2 611
Obeskattade reserver 2 517 2 517 2 017 1 600 650 0 865 765 1 845 2 079
Avsättningar (tkr) 1 053 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 000 2 000 5 123 2 712 2 400 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 12 333 11 779 20 175 17 622 12 732 12 390 5 557 4 603 4 089 5 427
Skulder och eget kapital 19 999 18 338 29 761 25 581 19 549 15 835 8 048 6 805 9 262 10 116
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 - 566 546
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 6 144 5 829 4 147 4 198
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 2 352 2 365 1 892 1 845
Utdelning till aktieägare 0 0 1 500 2 000 2 200 1 200 0 0 1 800 850
Omsättning 110 194 93 233 93 335 105 381 100 140 60 726 44 047 40 642 49 650 34 877
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 29 28 24 25 22 17 18 16 14 15
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 795 3 328 3 886 4 211 4 552 3 567 2 447 2 540 3 533 2 325
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 470 457 505 479 489 534 478 524 484 455
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 107 1 950 1 512 3 683 2 644 1 507 331 -1 163 1 810 -1 718
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 18,10% -0,08% -11,41% 5,14% 65,14% 37,67% 8,38% -17,83% 41,81% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,42% 10,54% 5,04% 14,35% 13,43% 9,40% 4,58% -17,11% 19,62% -16,81%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,08% 2,07% 1,61% 3,49% 2,62% 2,45% 0,84% -2,86% 3,67% -4,88%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 18,56% 23,67% 22,73% 22,36% 20,36% 27,82% 32,16% 31,93% 30,13% 37,06%
Rörelsekapital/omsättning 6,88% 6,96% 10,26% 7,53% 6,07% 5,58% 5,62% 5,38% 10,41% 10,99%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 20,30% 21,84% 13,51% 19,14% 21,86% 21,75% 28,59% 29,89% 51,48% 40,96%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 161,44% 155,04% 147,45% 145,02% 147,72% 127,33% 144,57% 147,51% 225,87% 170,65%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!