Visa allt om Tandläkare Magnus Lilliesköld Aktiebolag
Visa allt om Tandläkare Magnus Lilliesköld Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 4 956 4 857 4 684 4 432 4 567 3 841 4 111 4 637 4 284 4 183
Övrig omsättning 101 101 101 181 93 - - 94 138 110
Rörelseresultat (EBIT) 1 060 992 857 995 980 356 267 962 578 439
Resultat efter finansnetto 1 041 973 829 958 977 256 228 929 485 370
Årets resultat 628 674 552 469 552 111 111 450 259 250
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 661 2 456 2 315 2 366 1 993 1 964 1 996 2 020 1 549 1 645
Omsättningstillgångar 2 298 2 168 1 942 1 981 1 681 956 876 1 231 1 029 884
Tillgångar 4 959 4 625 4 257 4 347 3 674 2 921 2 872 3 250 2 579 2 529
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 076 1 848 1 574 1 322 1 053 601 490 678 487 378
Obeskattade reserver 1 526 1 305 1 211 1 108 769 543 475 416 112 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 138 1 176 1 206 1 495 1 258 1 438 1 552 1 659 1 418 1 488
Kortfristiga skulder 218 296 266 423 595 339 355 496 562 663
Skulder och eget kapital 4 959 4 625 4 257 4 347 3 674 2 921 2 872 3 250 2 579 2 529
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - - 588 594 532 518 518
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 1 507 1 543 1 458 1 405 793 778 744 734 799
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - 0 - - - - 0 -
Sociala kostnader - 745 758 713 655 645 639 599 692 649
Utdelning till aktieägare 1 900 400 400 300 200 100 0 300 259 150
Omsättning 5 057 4 958 4 785 4 613 4 660 3 841 4 111 4 731 4 422 4 293
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 652 1 214 1 171 1 108 1 142 960 1 028 1 159 1 071 1 046
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 754 546 566 551 511 505 499 470 481 492
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 159 1 089 956 1 105 1 116 493 410 1 051 665 530
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,04% 3,69% 5,69% -2,96% 18,90% -6,57% -11,34% 8,24% 2,41% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 21,38% 21,45% 20,23% 23,17% 28,28% 12,53% 9,37% 29,85% 22,61% 17,64%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 21,39% 20,42% 18,38% 22,72% 22,75% 9,53% 6,54% 20,92% 13,61% 10,66%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 41,97% 38,54% 35,78% 35,15% 23,78% 16,06% 12,67% 15,85% 10,90% 5,28%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 65,87% 61,97% 59,16% 50,29% 44,09% 34,28% 29,25% 30,30% 22,01% 14,95%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 049,08% 729,73% 715,79% 460,28% 278,66% 276,11% 243,10% 244,96% 180,78% 130,17%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...