Visa allt om Erikson Outlook Aktiebolag
Visa allt om Erikson Outlook Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 2 384 3 421 2 953 1 905 2 499 58 413 1 320 719 1 642
Övrig omsättning - - - - - 231 110 - 64 1 484
Rörelseresultat (EBIT) 1 916 2 270 2 036 1 558 2 126 201 -983 159 410 2 589
Resultat efter finansnetto 2 153 2 501 2 184 1 717 2 396 100 6 607 224 731 2 921
Årets resultat 457 156 54 717 2 396 87 6 331 103 1 179 2 692
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 784 10 805 9 377 9 197 9 206 9 142 9 351 8 380 8 550 8 881
Omsättningstillgångar 4 382 3 734 6 118 4 198 3 426 1 692 2 209 2 487 181 536
Tillgångar 15 166 14 539 15 495 13 395 12 631 10 834 11 560 10 867 8 731 9 417
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 11 857 11 563 11 571 11 680 11 237 8 984 8 897 6 038 6 274 6 327
Obeskattade reserver 199 0 0 0 0 0 0 510 510 1 437
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 1 203 1 101 1 335 114 262 565
Långfristiga skulder 1 398 1 398 1 372 1 467 0 587 0 3 439 0 0
Kortfristiga skulder 1 712 1 578 2 551 248 191 163 1 328 766 1 685 1 089
Skulder och eget kapital 15 166 14 539 15 495 13 395 12 631 10 834 11 560 10 867 8 731 9 417
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 320 4 32
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 91 573 396 0 0 0 15 19 24 18
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 25 180 125 - 105 0 1 259 182 48 71
Utdelning till aktieägare 302 163 0 162 274 143 0 0 0 0
Omsättning 2 384 3 421 2 953 1 905 2 499 289 523 1 320 783 3 126
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 384 3 421 2 953 1 905 2 499 - 413 1 320 719 1 642
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 116 793 572 40 121 - 1 288 387 - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 918 2 272 2 038 1 560 2 128 203 -975 181 439 2 618
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -30,31% 15,85% 55,01% -23,77% 4 208,62% -85,96% -68,71% 83,59% -56,21% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,20% 18,45% 14,34% 12,92% 19,12% 3,67% 58,44% 4,23% 8,89% 31,78%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 90,31% 78,43% 75,25% 90,81% 96,64% 686,21% 1 635,84% 34,85% 107,93% 182,28%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,39% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 112,00% 63,02% 120,79% 207,35% 129,45% 2 636,21% 213,32% 130,38% -209,18% -33,68%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 79,20% 79,53% 74,68% 87,20% 88,96% 82,92% 76,96% 59,02% 76,06% 78,17%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 255,96% 236,63% 239,83% 1 692,74% 1 793,72% 1 038,04% 166,34% 324,67% 10,74% 49,22%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...