Visa allt om Fridhem Sten AB
Visa allt om Fridhem Sten AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 3 050 2 509 2 516 2 397 2 687 3 002 2 447 2 398 2 166 1 882
Övrig omsättning - 102 2 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 332 -400 89 94 -145 421 38 192 52 52
Resultat efter finansnetto 324 -411 86 88 -146 419 35 188 52 50
Årets resultat 307 -353 36 42 50 217 38 100 16 29
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 28 268 65 84 602 523 364 331 12 21
Omsättningstillgångar 976 321 856 599 641 902 642 619 765 787
Tillgångar 1 004 589 922 683 1 242 1 425 1 006 949 777 808
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 305 -2 351 315 873 823 606 569 473 458
Obeskattade reserver 9 0 58 28 0 223 110 136 97 78
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 134 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 690 457 513 340 369 378 290 245 207 273
Skulder och eget kapital 1 004 589 922 683 1 242 1 425 1 006 949 777 808
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 - - 339 372 372 359
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 347 1 204 1 068 1 327 1 163 743 565 444 338
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 693 644 582 675 615 548 443 508 439
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 600 0 0 0 0 0
Omsättning 3 050 2 611 2 518 2 397 2 687 3 002 2 447 2 398 2 166 1 882
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 763 627 629 799 672 751 612 600 722 627
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 410 537 424 532 501 444 408 366 493 424
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 351 -342 108 103 -142 432 46 198 60 69
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 21,56% -0,28% 4,96% -10,79% -10,49% 22,68% 2,04% 10,71% 15,09% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 33,07% -67,91% 9,65% 13,76% -11,51% 29,68% 3,78% 20,34% 6,82% 6,68%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,89% -15,94% 3,54% 3,92% -5,32% 14,09% 1,55% 8,05% 2,45% 2,87%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 97,80% 95,85% 98,21% 99,29% 99,67% 99,40% 97,51% 99,33% 98,98% 98,35%
Rörelsekapital/omsättning 9,38% -5,42% 13,63% 10,81% 10,12% 17,46% 14,38% 15,60% 25,76% 27,31%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 31,08% -0,34% 42,98% 49,32% 70,29% 69,29% 68,30% 70,52% 69,86% 63,63%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 141,45% 70,24% 166,86% 176,18% 173,71% 238,62% 221,38% 252,65% 369,57% 288,28%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...