Visa allt om Nova Discovery AB
Visa allt om Nova Discovery AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12 2004-12 2003-12 2002-12
Nettoomsättning 191 360 444 893 1 852 1 308 2 554 2 569 2 169 1 963
Övrig omsättning - - - - - - 47 59 - 79
Rörelseresultat (EBIT) -98 -19 49 103 136 -64 21 139 33 20
Resultat efter finansnetto 1 -41 2 1 48 -128 -61 111 7 -6
Årets resultat 1 -41 2 1 36 42 -128 69 1 0
Balansräkningar (tkr)
2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12 2004-12 2003-12 2002-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 100 275 406 537 624 804 792 613 285 409
Omsättningstillgångar 2 563 2 450 2 144 2 760 1 919 1 062 1 298 1 061 766 776
Tillgångar 2 663 2 725 2 549 3 296 2 543 1 866 2 090 1 674 1 050 1 185
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 106 105 145 143 142 106 64 192 124 123
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 200 0 2 057 2 711 1 592 1 278 1 220 1 100 309 584
Kortfristiga skulder 358 2 620 347 441 808 482 806 382 618 478
Skulder och eget kapital 2 663 2 725 2 549 3 296 2 543 1 866 2 090 1 674 1 050 1 185
Löner & utdelning (tkr)
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
2005-12
2004-12
2003-12
2002-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 11 37 479 362 595 699 448 365
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - 0 0
Sociala kostnader 0 0 5 41 148 - - - 125 100
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 191 360 444 893 1 852 1 308 2 601 2 628 2 169 2 042
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 1 0 1 4 2 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 360 - 893 463 654 639 642 542 491
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - 78 158 246 235 229 148 121
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 33 112 180 290 403 26 344 402 174 136
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -46,94% -18,92% -50,28% -51,78% 41,59% -48,79% -0,58% 18,44% 10,49% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,08% -0,70% 1,92% 3,12% 5,35% -3,43% 1,00% 8,30% 3,24% 1,94%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,05% -5,28% 11,04% 11,53% 7,34% -4,89% 0,82% 5,41% 1,57% 1,17%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 51,80% 96,08% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 91,29% 94,29%
Rörelsekapital/omsättning 1 154,45% -47,22% 404,73% 259,69% 59,99% 44,34% 19,26% 26,43% 6,82% 15,18%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 3,98% 3,85% 5,69% 4,34% 5,58% 5,68% 3,06% 11,47% 11,81% 10,38%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 715,92% 93,51% 617,87% 625,85% 237,50% 220,33% 161,04% 277,75% 123,95% 162,34%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...