Visa allt om Holmqvist Elteknik AB
Visa allt om Holmqvist Elteknik AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 4 328 3 036 2 363 2 326 1 600 2 094 2 013 2 235 1 700 1 619
Övrig omsättning 3 17 - - - - 58 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 484 202 -44 909 -101 441 598 575 336 255
Resultat efter finansnetto 499 396 33 894 -92 623 601 577 345 262
Årets resultat 723 311 64 559 2 390 326 314 183 139
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 123 123 123 123 137 142 123 123 126 138
Omsättningstillgångar 2 346 2 274 2 289 2 776 2 587 2 414 2 104 1 787 1 586 1 294
Tillgångar 2 469 2 397 2 411 2 899 2 725 2 556 2 227 1 910 1 712 1 432
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 089 1 006 1 320 1 721 1 312 1 453 1 228 1 127 1 038 981
Obeskattade reserver 447 754 761 815 640 740 653 500 354 266
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 932 637 331 363 772 363 345 283 320 186
Skulder och eget kapital 2 469 2 397 2 411 2 899 2 725 2 556 2 227 1 910 1 712 1 432
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - - - 425 378 389 376
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 260 1 272 566 868 486 19 33 49 23
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 537 536 323 431 310 291 239 251 224
Utdelning till aktieägare 870 640 625 465 150 143 165 225 225 125
Omsättning 4 331 3 053 2 363 2 326 1 600 2 094 2 071 2 235 1 700 1 619
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 3 4 2 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 866 1 012 591 1 163 1 600 2 094 2 013 2 235 1 700 1 619
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 549 622 481 470 1 301 804 739 665 693 630
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 484 202 -44 909 -96 446 598 578 348 290
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 42,56% 28,48% 1,59% 45,38% -23,59% 4,02% -9,93% 31,47% 5,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 20,21% 16,56% 1,37% 31,60% -3,34% 24,41% 26,94% 30,21% 20,15% 18,30%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,53% 13,08% 1,40% 39,38% -5,69% 29,80% 29,81% 25,82% 20,29% 16,18%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 96,35% 92,75% 97,42% 96,35% 98,94% 95,85% 99,30% 99,02% 97,76% 95,80%
Rörelsekapital/omsättning 32,67% 53,92% 82,86% 103,74% 113,44% 97,95% 87,38% 67,29% 74,47% 68,44%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 58,23% 66,50% 79,37% 81,29% 65,46% 78,18% 76,75% 78,30% 75,52% 81,88%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 251,72% 356,67% 690,33% 762,81% 333,94% 662,81% 603,19% 626,50% 490,00% 687,63%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...